JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba rodinného domu, obec Lidmaň, okres Pelhřimov

Vloženo: 17.1.2019 11:34 | číslo dražby: 2429

1 613 000 Kč

Dražba začala: 21.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 21.03.2019 11:33:28

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000052 / 18
Nejnižší podání: 1 603 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 290 000,-Kč
Dražební jistota: 100 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.02.2019 od 15:30 do 16:00 2. termín 07.03.2019 od 15:30 do 16:00 3. termín 19.03.2019 od 15:30 do 16:00 Místo prohlídky je na adrese: Lidmaň 76, PSČ: 395 01, okres Pelhřimov, GPS: 49°22'48.2"N 15°02'02.4"E. Více informací na tel 257 22 33 22. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Město: Lidmaň
Ulice: 76
GPS souradnice: 49°22'48.2"N 15°02'02.4"E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí):

• budova čp. 76, rod.dům, část obce Lidmaň, na pozemku st. parc.č. 41/2;
• pozemek st. parc.č. 41/2 o výměře 470 m2, zastavěná plocha a nádvoří;
• pozemek parc.č. 581/4 o výměře 356 m2, ostatní plocha, jiná plocha;
• pozemek parc.č. 581/5 o výměře 977 m2, trvalý travní porost;
• pozemek parc.č. 501/24 o výměře 261 m2, orná půda;

vše zapsáno na LV č. 117 a 381 pro k.ú. Lidmaň, obec Lidmaň u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o rodinný samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní dům s využitím podkroví v okrajové, jižní části obce, s příjezdem po místní,částečně zpevněné komunikaci v zástavbě zemědělských usedlostí a rodinných domů s parkováním na vlastním pozemku. Severně od rodinného domu, u severní hranice pozemku stojí zděný sklad, jižně od rodinného domu stojí dřevěná vyhlídková věž. Je zde funkční veřejné kanalizace, voda z veřejného řadu, elektroinstalace zavedena, všechny inženýrské sítě jsou přivedeny bez právního zajištění. V obci je veřejný vodovod, a kanalizace, pošta, kulturní zařízení, z dopravní obslužnosti autobusové linky místního významu.

Pozemky:
- st.parc.č. 41/2 o výměře 470 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) zastavěný rodinným, domem, zděným skladem s otevřeným přístřeškem a dřevěnou věží, nezastavěná část je pozemkem mezi stavbami a okolo nich, částečně se zpevněnou plochou, částečně zatravněný, již neudržovaný.
- parc.č. 581/4 o výměře 356 m2, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 581/5 o výměře 377 m2, trvalý travní porost a parc.č. 501/24 o výměře 261 m2, orná půda tvoří ve funkčním celku zahradu, která je převážně zatravněná

Rodinný dům č.p. 76:
Celkem 6+1, podlahová plocha 216,41 m2, zastavěná plocha 138 m2, obestavěný prostor informativně 700 m3.

Popis převažujících konstrukcí:
Nosná konstrukce je provedena na betonových základech, svislé konstrukce zděné s dodatečným zateplením a dřevěným obkladem, stropy dřevěné trámové, schody dřevěné, krov dřevěný, střecha sedlová členitá s vikýři, krytina betonová taška, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnější povrchy s dřevěným obkladem, vnitřní povrchy omítnuty a s keramickými obklady na sociálních zařízeních a za kuchyňskou linkou, dveře náplňové, okna dřevěná EURO a střešní okna nedokončená, vytápění ústřední elektrokotlem (nefunkční), doplňkově el. přímotopem v pokoji a kamny na tuhá paliva v kuchyni, ohřev bojlerem, rozvody instalací pravděpodobně běžně provedeny, dle sdělení lokálně nefunkční. Na sociálních zařízeních umyvadla, WC, vana, sprchový kout, sociální zařízení v podkroví nedokončené, v kuchyni zděná kuchyňská linka se sporákem. Rodinný dům byl dán do užívání kolaudačním rozhodnutím 22.09.2003, v roce 2009 byla provedena severní přístavba se vstupem, kuchyní a sociálním zařízením, k této přístavbě nebyla doložena žádná dokumentace a přístavba není zakreslená v katastrální mapě a také byla provedena částečná
rekonstrukce (zateplení, krytina).

Zděný sklad - zahradní domek:
Je nepodsklepený, přízemní bez využitého podkroví. Zastavěná plocha 16 m2. Na zděný sklad navazuje otevřený přístřešek se zastavěnou plochou 13 m2.

Dřevěná věž:
Jedná se o dřevěnou vyhlídkovou věž. Zastavěná plocha 5,50 m2.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti; rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Hybrant Václav, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Hybrantová Eva, zahájení exekuce - Hybrant Václav, zahájení exekuce - Hybrantová Eva, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní.

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení,v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon)

• Na pozemcích parc.č. 581/4 a parc.č. 581/5, k.ú. Lidmaň, stojí na základě dohody o pronájmu ze dne 03.01.2011 jedna maringotka a tři plechové garáže, dle sdělení ve vlastnictví manželů Godžálových. Maringotka i plechové garáže jsou movitého charakteru.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním b ývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1450521.03.2019 11:28:28:31610 000,-Kč1 613 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.03.2019 v 11:33:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14505 - Global Invest Bohemia s.r.o. - Na Přístavě 1759/2, Nymburk, 28802 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 613 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.03.2019 v 11:33:28Přijmout cookies