JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba rekreační chaty s pozemkem 815 m2, Chocenice, okr. Plzeň-jih

Vloženo: 31.8.2020 15:01 | číslo dražby: 2955

1 325 000 Kč

Dražba začala: 06.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 06.10.2020 10:38:56

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000009 / 20
Nejnižší podání: 1 125 000,-Kč
Minimální příhoz: 20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 500 000,-Kč
Dražební jistota: 60 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.9.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 30.9.2020 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Chocenice č. ev. 4, 336 01 Chocenice, GPS: 49.5428703N, 13.5222875E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/fonogefonu. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Město: Chocenice
Ulice: Chocenice č. ev. 4, 336 01 Chocenice
GPS souradnice: 49.5428703N, 13.5222875E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny), a to:
• parcela St. 73/1 o výměře 170 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Chocenice, č.e. 4, rod. rekr;
• parcela 70/1 o výměře 532 m2 - zahrada;
• parcela 70/2 o výměře 113 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, na LV č. 197, pro katastrální území Chocenice, obec Chocenice, okres Plzeň-jih,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o rovinné území zřejmě bývalé chatové osady, které je mimo hlavní zástavbu obce Chocenice. V nedaleké vzdálenosti probíhá silnice c. 20 (E49) z Písku do Plzně. V okolí jsou vesměs rodinné domy, rekreační chaty. Pozemek je možné napojit na obecní vodovod, elektro a plyn, který je na hranici pozemku. Kanalizace je řešena septikem.

Rekreační chata je samostatně stojící, zděná se sedlovou střechou, částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Příslušenství chaty tvoří 2 vedlejší stavby, přípojky, zpevněné plochy, oplocení s vraty a vrátky, okrasné dřeviny. Přístup k chatě je zpevněnou veřejnou komunikací ve vlastnictví obce Chocenice.

1. Rekreační chata č.ev. 4 v obci Chocenice
Jedná se o chatu s malým podsklepením, 1. NP a podkrovím. Chata má sedlovou střechu s krytinou eternitových šablon. Fasáda je vytahovaná, štuková. Okna jsou v 1. NP špaletová a v podkroví dvojitá. Vstupní dveře jsou prosklené, dřevěné. Stropy jsou dřevěné, trámové s pilinobetonem s dřevěným podbitím. Vytápění je krbovými kamny pouze v 1. NP. V podkroví vytápění není. Klempířské prvky jsou standardní z pozinkovaného plechu. Ohřev vody je z elektrického boileru. Hromosvod osazen není. Chata je napojena na elektro a vodovod. Kanalizace je svedena do septiku. Plyn je přiveden pouze na hranici pozemku. Schodiště do podkroví je dřevěné. V 1. NP je obývací pokoj, kuchyň, koupelna, WC a vstup. V podkroví jsou dva pokoje. Stav objektu odpovídá stáří a mírně zanedbané údržbě.

2. Dřevěná kůlna - zahradní domek
Jednoduchá dřevěná stavba, která má tři samostatné vchody. Slouží jako sklad zahradního náčiní a zahradní domek. Objekt nemá základy a je ve špatném stavu.

3. Kůlna u vjezdu
Jednoduchá dřevěná stavba s nízkou sedlovou střechou. Svislé konstrukce tvoří jednostranně obíjená dřevěná stavba. Stav zhoršený.

4. Pozemky parc.č. 73/1, 70/1 a 70/2 v k.ú. Chocenice
Jedná se o rovinaté pozemky parc.č. St. 73/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, parc.č. 70/1 - zahrada o výměře 532 m2 a parc.č. 70/2 - zahrada o výměře 113 m2 v katastrálním území 651982 Chocenice. Na pozemku parc.č. St. 73/1 je postavena rekreační chata. Pozemky par.č. 70/1 a 70/2 tvoří zahradu. Pozemky spolu tvoří funkční celek. V místě se nacházejí přípojky elektro, vodovod a plyn. Příjezd je po veřejné zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Chocenice.

Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih, která leží na silnici I/20 spojující Plzeň a Nepomuk. Žije zde 590 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 1320 ha. Součástí Chocenic jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obcí protéká Chocenický potok, přítok Úslavy, na kterém jsou rybníky Mlýnský a Vejsovský.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti:
Věcné břemeno na parc. č. 509/20 trpění opravy odtoku u studánky, braní a čerpání vody ze studánky ve prospěch domů čp. 55, 58, 59, 65, 56 (v KN st. 143) a st.p. 87 (v KN st. 143), st. 73/1 a st. 73/2

Věcná práva zatěžující nemovitost:
• Věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – pojistková skříň SS100 – dle g.pl.374-288/2010 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2072806.10.2020 10:01:55:8580,-Kč1 125 000,-Kč
Dražitel č.2073006.10.2020 10:18:58:24220 000,-Kč1 145 000,-Kč
Dražitel č.2073606.10.2020 10:22:54:71520 000,-Kč1 165 000,-Kč
Dražitel č.2073006.10.2020 10:23:28:70120 000,-Kč1 185 000,-Kč
Dražitel č.2072806.10.2020 10:26:07:30820 000,-Kč1 205 000,-Kč
Dražitel č.2073006.10.2020 10:26:32:87720 000,-Kč1 225 000,-Kč
Dražitel č.2072806.10.2020 10:28:47:16520 000,-Kč1 245 000,-Kč
Dražitel č.2073006.10.2020 10:29:51:99320 000,-Kč1 265 000,-Kč
Dražitel č.2073606.10.2020 10:30:48:21420 000,-Kč1 285 000,-Kč
Dražitel č.2073006.10.2020 10:31:37:77620 000,-Kč1 305 000,-Kč
Dražitel č.2072806.10.2020 10:33:56:93720 000,-Kč1 325 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.10.2020 v 10:38:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20728 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 325 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2020 v 10:38:56Přijmout cookies