JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemku 507 m2, kú Žalany, okr. Teplice

Vloženo: 17.3.2021 9:40 | číslo dražby: 3066

35 600 Kč

Dražba začala: 22.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 22.04.2021 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000092 / 20
Nejnižší podání: 35 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 53 375,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 19.4.2021 od 11:00 do 11:30 2. termín 20.4.2021 od 11:00 do 11:30 Místo prohlídky je na adrese: Pražská 124, 417 63 Žalany, GPS: 50.5905892N, 13.9029414E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/dahonulohu
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Město: Žalany
Ulice: Pražská
GPS souradnice: 50.5905892N, 13.9029414E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 1185/3 o výměře 507 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 342, pro katastrální území Žalany, obec Žalany, okres Teplice;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc. č. 1185/3 v k.ú. Žalany je umístěn v areálu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Je rovinatý a povrch je zpevněný. Je součástí manipulační a odstavné plochy pro techniku a materiál.
Lelov je malá vesnice, část obce Žalany v okrese Teplice. Nachází se asi 1 km na jih od Žalan. V roce 2009 zde bylo evidován o 36 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 57 obyvatel. Lelov leží v katastrálním úze mí Žalany o výměře 6,34 km2.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Věcné břemeno vstupu k provedení oprav, č.j. V-3145/2007-509
• Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c)příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2167622.04.2021 10:19:35:1920,-Kč35 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.04.2021 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21676 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 35 600,-Kč

Zveřejněno dne 22.04.2021 v 10:30:00