JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba dvougeneračního RD 6+2 s pozemkem 1 082 m2, Olšany u Šumperka

Vloženo: 26.10.2017 9:15 | číslo dražby: 1902

1 040 000 Kč

Dražba začala: 30.11.2017 11:00:00Dražba skončila: 30.11.2017 12:03:57

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000085 / 17
Nejnižší podání: 450 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 380 000,-Kč
Dražební jistota: 120 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 20.11.2017 od 17:00 do 17:30 2. termín 27.11.2017 od 17:00 do 17:30 Místo prohlídky je na adrese: Olšany 84, 789 62 Olšany. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Šumperk
Ulice: Olšany 84
GPS souradnice: 49.9691339N, 16.8628364E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení předmětu dražby:
• pozemek parcelní číslo st. 120, evidovaná výměra 259 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 84, rodinný dům, Olšany, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 120

• pozemek parc. č. 821/21, evidovaná výměra 823 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

• podíl ve výši 1/64 na pozemcích parc. č. 821/63, orná půda o výměře 1 091 m2, parc. č. 821/98, orná půda o výměře 161 m2 a parc. č. 821/113, trvalý travní porost, o výměře 161 m2;
vše zapsáno na LV č. 518 a LV č. 15 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Olšany, katastrální území Olšany nad Moravou, (dále jen „předmět dražby“ a „nemovitost“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Ocenění a popis nemovitosti je provedeno na základě obhlídky nemovitosti, fotodokumentace, mapy KN a získaného nákresu 1NP a podkroví, protože znalci a dražebníkovi a vlastníkovi nebyl umožněn přístup na pozemky ani do domu. Dům leží na okraji zastavěné části obce Olšany. Nachází se ve stabilizovaném území se zástavbou rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi. Obec je vzdálena asi 10 km od okresního města Šumperka na trase silnice Ruda n/M-Jeseník a železniční trati Šumperk-Bludov-Jeseník.
Jedná se o samostatný, přízemní dům se sedlovou střechou a využitým podkrovím pro bydlení, s polozapuštěným suterénem ve svažitém terénu, který je využit pro technické místnosti domu. Je postaven tradiční zděnou technologií, tj. obvodové zdivo je cihelné, vyzdívané na kamenných základových pásech, krov sedlový, krytý osinkocementovými šablonami, stropy vodorovné, fasáda břízolitová, omítky vápenné, okna plastová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod instalován. Dispozičně je řešen takto. V 1NP je za vstupem chodba se vstupy do sklepa a podkroví, dále je kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC, zimní zahrada a dva balkony se vstupem po schodišti do zahrady. V podkroví je potom chodba se schodišťovým prostorem, kuchyně, spíž, obývací pokoj, dva pokojíky a pracovna. Dům je napojen na vzdušnou síť n.n., přístup je ze státní komunikace, u domu je HUP plynu, v obci je obecní vodovod a kanalizace. Dům je udržovaný, k domu byl přiveden plyn, vyměněna byla okna, nová je krytina střech.

Pozemek kolem domu je oplocen plotem z ocelového pletiva, uliční oplocení je provedeno z dřevěných plotovek s bránou a brankou. Vstup do domu je vydlážděn dlažbou, další dlažby jsou u domu. Dům je napojen na vzdušnou sít n.n., na rozvod zemního plynu a patrně na veřejný vodovod. V zahradě za domem je vybudován skleník z ocelových prvků se zasklením.

Garáž - je postavena vedle domu při severní hranici pozemku a slouží pro parkování vozidla a jako vedlejší stavba. Je to přízemní, nepodsklepená stavba s plochou střechou postavená zděnou technologií. Část stavby je patrně užívána jako sklad.

Včelín - je přistavěn k jižní stěně garáže a slouží pro chov včel. Rozdělena je pro chov a pro nezbytné povozní prostory.
Zahradní chatka - celodřevěný, patrový objekt s nízkou sedlovou střechou leží při jižní hranici pozemku. Nosná konstrukce je z dřevěných prvků, opláštění dřevěnými prkny, krov sedlový, kratina osinkocementové šablony.

Pozemky zapsané na LV 15 leží východně od domu a jsou užívaný jako zemědělské pozemky. Územní plán je určuje pro inženýrské sítě a jako rezerva pro výstavbu RD.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• Věcná břemena užívání - zřízení věcného břemene ze dne 04.05.1987, oprávnění pro: Tomáška Františka, nar. dne: 06.12.1919 a to podle darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bezplatného užívání kuchyně a dvou pokojů v přízemí RD s právem užívat příslušenství včetně sklepů, půdy vedlejší stavbu, zahrádkářskou chatu, dvorek a zahradu s právem brát užitky ze zahrady v poměru ½ a pěstovat na zahradě drobné hospodářské zvířectvo, zapsané na příslušném listu vlastnictví pod Z-9740/2003-809. Toto věcné břemeno pravděpodobně zaniklo z důvodu úmrtí oprávněného.

• Věcné břemeno užívání, oprávnění pro: Rýznara Jana, nar. dne: 20.10.1944 a Rýznarovou Ludmilu, nar. dne: 09.05.1945, věcné břemeno užívání podkroví o kuchyni, ložnici a obývacího pokoje, dále společně užívat verandu, balkon, sklepy, půdu, vedlejší stavby, zahrádkářskou chatku, brát užitky v poměru ½ ze zahrady a pěstovat na společném dvoře drobné hospodářské zvířectvo, zapsané na příslušném listu vlastnictví pod V-7176/2010-809;

• Věcné břemeno oprav a údržby na základě Usnesení soudu číslo deníku 503/1925 zapsané na příslušném listu vlastnictví pod Z-7764/2016-809;

• Věcné břemeno zřízení plotu, zdi na základě Usnesení soudu číslo deníku 503/1925 zapsané na příslušném listu vlastnictví pod Z-7764/2016-809.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za vady skryté. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost a to ani za skryté vady. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.


Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 3 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.725630.11.2017 11:16:07:5630,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:28:00:53010 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:30:29:25110 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:34:11:21010 000,-Kč480 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:35:50:92910 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.721930.11.2017 11:36:09:84110 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:38:36:44310 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:39:46:27150 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:40:09:39810 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:45:02:04510 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:45:28:14410 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:50:20:43210 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:50:47:98210 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:51:52:363100 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:55:24:67210 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:55:58:929100 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:56:58:75910 000,-Kč830 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:57:24:818100 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.725630.11.2017 11:58:26:11510 000,-Kč940 000,-Kč
Dražitel č.727430.11.2017 11:58:57:449100 000,-Kč1 040 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.11.2017 v 12:03:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7274 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 040 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.11.2017 v 12:03:57Přijmout cookies