JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nebytové jednotky - bývalá kotelna, Praha 5, Smíchov

Vloženo: 30.10.2017 11:24 | číslo dražby: 1904

10 175 000 Kč

Dražba začala: 07.12.2017 11:00:00Dražba skončila: 07.12.2017 12:31:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000086 / 17
Nejnižší podání: 7 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 25 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 6 600 000,-Kč
Dražební jistota: 500 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 09.11.2017 od 9:30 do 10:00 2. termín 21.11.2017 od 9:30 do 10:00 3. termín 04.12.2017 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Nad Výšinkou 3176/6a, 150 00 Praha 5 - Smíchov, GPS: 50.0730236N, 14.3855447E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nad Výšinkou 3176/6a
GPS souradnice: 50.0730236N, 14.3855447E.

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- jednotka č. 3176/1 – jiný nebytový prostor v budově, způsob ochrany – památkově chráněné území; vymezeno v: č.p. 3176 – jiná st. na pozemku parc. č. 3646/1, část obce Smíchov, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;

- spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 na společných částech budovy č.p. 3176 – jiná st. na pozemku parc. č. 3646/1, část obce Smíchov;

- spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 na pozemku parc. č. 3646/1 o výměře 214 m2 – zastavěná plocha a nádvoří;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 12 488 (jednotka), LV č. 5 166 (dům a pozemky) pro katastrální území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětem dražby je nebytová jednotka č. 3176/1, která se nachází v budově č.p. 3176, ul. Nad Výšinkou, obec Praha. Objekt č.p. 3176 je částečně podsklepená řadová stavba s jedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Jedná se o objekt bývalé kotelna a uhelny. V současné době se v objektu nacházejí dvě nebytové jednotky; předmětná nebytová jednotka č. 3176/1 a jednotka č. 3176/2 - garáž. Objekt č.p. 3176 je zděný, základy jsou z betonových pasů, stropní konstrukce z železobetonových panelů, střecha je z asfaltových pásů. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě; vodovod, kanalizaci, elektrickou energii zemní plyn. Územním plánem se objekt nachází v území OB - čistě obytného. Objekt se nachází ve vyhledávané klidné lokalitě Prahy 5. Z objektu je výhled na Prahu.

Nebytová jednotka č. 3176/1 se nachází v 1.PP a v 1.NP.
Dispoziční řešení:
1.PP - vstupní přístřešek, předsíň, sauna, sprcha
1.NP - místnost č. 1, místnost č. 2, WC
Objekt se nachází ve svahu. Přístup do sklepní části je z jižní strany domu. V této části se nachází prostory sauny se sprchou. Tato sauna je již dlouhodobě nevyužívaná a nefunkční. V 1. NP se nacházejí dvě místnosti a WC. Přístup do jednotlivých částí je vždy z komunikace. V místnosti č. 1 je po odstranění technologie několik úrovní podlah s vnitřním ocelovým schodištěm. Svislé konstrukce jsou zděné, omítky vápenné, na podlahách je betonová mazanina. Vstupní dveře jsou plechové, osvětlení je zajištěno skleněnými tvárnicemi, u WC kovovými okny. Vytápění WC je pomocí
radiátorů na elektrickou energii. Ohřev TUV není zajištěn. V současné době jsou prostory využívány jako sklad. Jednotka č. 3176/1 má napojení na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Jednotka má zanedbanou údržbu. Pro její další využití je potřebná rekonstrukce.

Jednotka č. 3176/1 má spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 (cca 82 %) na pozemku par.č. 3646/1 o celkové výměře 214 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o svažitý pozemek, který je celý zastavěný objektem č.p. 3176. Pozemek má přístup po zpevněné komunikaci, s možností napojení na elektrickou energii, kanalizaci, vodovod a zemní plyn. Územním plánem je pozemek zařazen do území OB - čistě obytné. Nebytová jednotka č. 3176/1 tvoří téměř celý objekt č.p. 3176.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.727907.12.2017 11:00:16:7150,-Kč7 000 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:01:41:42625 000,-Kč7 025 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:02:30:43125 000,-Kč7 050 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:03:39:77925 000,-Kč7 075 000,-Kč
Dražitel č.732907.12.2017 11:04:06:23025 000,-Kč7 100 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:04:37:55625 000,-Kč7 125 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:05:07:60225 000,-Kč7 150 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:05:31:01125 000,-Kč7 175 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:05:49:64425 000,-Kč7 200 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:06:59:71625 000,-Kč7 225 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:07:37:35825 000,-Kč7 250 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:08:04:48325 000,-Kč7 275 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:09:01:73125 000,-Kč7 300 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:12:13:73425 000,-Kč7 325 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:12:58:17025 000,-Kč7 350 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:13:29:61625 000,-Kč7 375 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:14:42:18725 000,-Kč7 400 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:15:43:77750 000,-Kč7 450 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:16:07:28325 000,-Kč7 475 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:18:52:87025 000,-Kč7 500 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:20:33:34125 000,-Kč7 525 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:24:13:62625 000,-Kč7 550 000,-Kč
Dražitel č.732907.12.2017 11:24:37:44825 000,-Kč7 575 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:24:49:03025 000,-Kč7 600 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:25:17:494100 000,-Kč7 700 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:25:52:81625 000,-Kč7 725 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:25:59:67325 000,-Kč7 750 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:26:52:40325 000,-Kč7 775 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:27:11:97425 000,-Kč7 800 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:29:03:16625 000,-Kč7 825 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:29:14:98725 000,-Kč7 850 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:29:37:93725 000,-Kč7 875 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:29:51:51825 000,-Kč7 900 000,-Kč
Dražitel č.722907.12.2017 11:30:37:66025 000,-Kč7 925 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:30:56:80425 000,-Kč7 950 000,-Kč
Dražitel č.732907.12.2017 11:31:44:911100 000,-Kč8 050 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:31:57:14925 000,-Kč8 075 000,-Kč
Dražitel č.732907.12.2017 11:32:15:183100 000,-Kč8 175 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:32:33:29825 000,-Kč8 200 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:32:55:53325 000,-Kč8 225 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:33:08:08925 000,-Kč8 250 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:33:22:99725 000,-Kč8 275 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:33:44:90825 000,-Kč8 300 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:34:04:228200 000,-Kč8 500 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:34:12:35825 000,-Kč8 525 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:34:23:41125 000,-Kč8 550 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:34:40:790200 000,-Kč8 750 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:35:09:31025 000,-Kč8 775 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:35:26:26125 000,-Kč8 800 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:35:39:40725 000,-Kč8 825 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:36:03:66825 000,-Kč8 850 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:36:26:356225 000,-Kč9 075 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:36:46:13425 000,-Kč9 100 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:37:03:96325 000,-Kč9 125 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:37:27:29025 000,-Kč9 150 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:39:35:25325 000,-Kč9 175 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:39:42:56125 000,-Kč9 200 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:39:57:96125 000,-Kč9 225 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:40:04:03225 000,-Kč9 250 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:40:27:57125 000,-Kč9 275 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:41:10:05025 000,-Kč9 300 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:41:21:15025 000,-Kč9 325 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:43:44:80325 000,-Kč9 350 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:44:13:33725 000,-Kč9 375 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:47:23:28025 000,-Kč9 400 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:48:02:98125 000,-Kč9 425 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 11:51:34:08225 000,-Kč9 450 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:52:16:40025 000,-Kč9 475 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:53:30:62225 000,-Kč9 500 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:54:57:075100 000,-Kč9 600 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:56:31:96325 000,-Kč9 625 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 11:58:14:91325 000,-Kč9 650 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 11:58:35:20525 000,-Kč9 675 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:01:13:23025 000,-Kč9 700 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:02:43:09425 000,-Kč9 725 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:04:06:838100 000,-Kč9 825 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:04:19:15725 000,-Kč9 850 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:05:25:61325 000,-Kč9 875 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:05:45:75925 000,-Kč9 900 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:07:29:60125 000,-Kč9 925 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:09:54:39825 000,-Kč9 950 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:10:23:85625 000,-Kč9 975 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:12:42:77325 000,-Kč10 000 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:14:16:72225 000,-Kč10 025 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:16:02:06825 000,-Kč10 050 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:16:11:02225 000,-Kč10 075 000,-Kč
Dražitel č.726507.12.2017 12:20:28:24125 000,-Kč10 100 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:21:30:64625 000,-Kč10 125 000,-Kč
Dražitel č.733007.12.2017 12:24:53:90025 000,-Kč10 150 000,-Kč
Dražitel č.727907.12.2017 12:26:44:31725 000,-Kč10 175 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 07.12.2017 v 12:31:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7279 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 175 000,-Kč

Zveřejněno dne 07.12.2017 v 12:31:44Přijmout cookies