JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 2+1 s výhledem, Kladno - Švermov

Vloženo: 24.1.2018 11:10 | číslo dražby: 1995

920 000 Kč

Dražba začala: 15.03.2018 11:00:00Dražba skončila: 15.03.2018 11:57:55

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000099 / 17
Nejnižší podání: 760 000,-Kč
Minimální příhoz: 20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 950 000,-Kč
Dražební jistota: 60 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 20.02.2018 od 13:00 do 13:30 2. termín 06.03.2018 od 15:30 do 16:00 3. termín 13.03.2018 od 13:00 do 13:30 Místo prohlídky je na adrese: Jar. Seiferta 778, 273 09 Kladno - Švermov. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Kladno
Ulice: Jaroslava Seiferta 778
GPS souradnice: 50.1637786N, 14.0953086E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• jednotka č. 778/4 – byt v budově č.p. 778 – bytový dům na pozemku parc. č. 1707 o výměře 127 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, část obce Švermov, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů,
• se spoluvlastnickým podílem ve výši 492/1968 na společných částech budovy č.p. 778, část obce Švermov na pozemku parc. č. 1707
• a se spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 1707 – zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno a na LV č. 2279 (jednotka) a č. 2261 (dům a pozemek) pro katastrální území Motyčín, obec Kladno, okres Kladno, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 49,20 m2. K bytové jednotce přináleží sklep v 1. PP a užívání části zděné hospodářské stavby.

Společně s bytovou jednotkou je využívaná část zděné kolny, která je postavená na pozemku 1710/1 ve vlastnictví: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27252 Kladno.

Přístup a příjezd k předmětným nemovitým věcem je z nezpevněné komunikace po pozemku parc. čís. 1710/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), který je ve vlastnictví: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27252 Kladno. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový.

Bytová jednotka 778/4 v budově č.p. 778 příslušející k části obce Švermov, na poz parc. čís. 1707 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 492/1968.

Bytová jednotka se nachází v 2.NP (1. patře – bez výtahu) uvedeného bytového, podsklepeného, montovaného domu (dřevostavba) celkem s 1 sekcí, 2 nadzemními podlažími a jedním podzemním. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci. Vytápění je lokální pomocí klimatizačních jednotek (2 ks), ohřev teplé vody je elektrickým boilerem.
Parkovací možnosti v okolí jsou dobré. Doklad o přesném stáří bytového domu není dochovaný (stáří odhadnuté na cca 50 – 60 roků). Bytová jednotka prošla celkovou rekonstrukcí a je v dobrém technickém stavu.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• zástavní právo smluvní, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.814015.03.2018 11:14:40:2170,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.815015.03.2018 11:27:10:37920 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.813715.03.2018 11:31:45:89720 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.815015.03.2018 11:36:41:99120 000,-Kč820 000,-Kč
Dražitel č.813715.03.2018 11:41:31:84320 000,-Kč840 000,-Kč
Dražitel č.815015.03.2018 11:43:15:44120 000,-Kč860 000,-Kč
Dražitel č.813715.03.2018 11:48:03:41920 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.815015.03.2018 11:52:36:28620 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.813715.03.2018 11:52:55:05220 000,-Kč920 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 11:57:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8137 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 920 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 11:57:55Přijmout cookies