JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce malé vodní elektrárny o max. výkonu 2x58 kW - Loučná nad Desnou

Vloženo: 6.11.2018 15:09 | číslo aukce: 2368

10 750 000 Kč

Aukce začala: 04.12.2018 11:00:00Aukce skončila: 04.12.2018 13:39:41

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000035 / 18
Nejnižší podání: 4 250 000,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 8 500 000,-Kč
Aukční jistota: 300 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 23.11.2018 od 15:30 do 16:00 2. termín 24.11.2018 od 9:00 do 9:30 3. termín 30.11.2018 od 15:30 do 16:00 Místo prohlídky je na adrese: Loučná nad Desnou, č.p. 96, GPS: 50.0708519N, 17.0875478E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3bJae Účast na prohlídce je nutné avizovat nejpozději 2 dny dopředu na email dvorak@kova.cz, nebo prostřednictvím SMS na tel čísle +420 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Loučná nad Desnou

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• vod.dílo, jez, na parcele st. 542;
• pozemek parc. č. st.177/3 zastavěná plocha nádvoří o výměře 290 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, na parcele st. 177/3;
• pozemek parc. č. st.177/4 zastavěná plocha nádvoří o výměře 290 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, na parcele st. 177/4;
• pozemek parc. č. 503, ostatní plocha o výměře 1 300 m2;
• pozemek parc. č. 505/2, ostatní plocha o výměře 969 m2;
• pozemek parc. č. 516/1, ostatní plocha o výměře 1 005 m2;
• pozemek parc. č. 544, ostatní plocha o výměře 766 m2;
• pozemek parc. č. 1647, ostatní plocha o výměře 1 300 m2;

vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, obec Loučná nad Desnou, k.ú. Rejhotice, vedeno na LV č. 710.(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:

Stavební objekty:

Vzdouvací zařízení
Jedná se o pevný jez betonové konstrukce s kamennou výplní bez štěrkové propusti situovaný kolmo na proudnici. Její délka je 14,10 m, výška jezu činí asi 1,15 m. Kóta koruny jezu je 515,14 m n. m. Předprsí jezu je zpevněno kamenným záhozem. Jezové opěrné zdi jsou betonové a jsou zčásti obloženy kamenem. Navazují na kamenné opěrné zdi nad a pod jezem. Podjezí nemá klasický vývar. Jez je zapsaný jako stavba na LV 711.

Vtokový objekt
Vtokový objekt jest situován na pravém konkávním břehu. Šikmá šířka vtoku je 6,80 m, kolmá pak 2,55 m. Plavné navázání na břehovou linii toku má nátokovou délku cca 17,5 m, úhel odbočení je 28°, délka vtokového objektu v ose obnáší 16 m. Ve spodní části vtoku navazuje odlehčovací a písková propusť, která krátkým korytem délky 6,20 m ústí prahem do podjezí. Je hrazena stavidlem o světlé šířce 2,46 m s obslužnou lávkou šířky 0,50 m. Dno v místě tohoto stavidla je o 0,30 m níže než nápustná stavidla; toto uspořádání s obloukovým provedením „štěrkového schodu“ umožňuje sedimentaci a následné proplachování usazených splavenin ve vtokovém objektu.

Šířka stěny vtokového objektu je 0,50 m, nově vybudovaná masivní pravobřežní zeď má šířku 1,0 m. Tloušťka desky dna činí 0,40 m. Nová zídka vtoku je vytvořena ze železového betonu C30/37 XC4, původní betonové konstrukce jsou z prostého betonu s mírným vyztužením čtyřmi železnými pruty 20 x 13 mm umístěnými v dolní třetině zídky. Na vtokových zídkách jsou osazeny L-profil 80 a U-profil 230 pro pohyblivou nornou stěnu výšky cca 1,10 m. Nápustné stavidlo je jednodílné o světlé šířce 2,64 m s manipulační lávkou. Ovládání zdvihacího mechanismu je dálkové.

Derivační náhon
Celková délka náhonu od nápustného stavidla činí 192,7 m. Na délce 99,3 m má podélný sklon 0,16 % a na délce 93,4 m má podélný sklon 0,43 %. V místě změny podélného sklonu dochází i mírné změně v situačním uspořádání. Projektovaný příčný profil náhonu je obdélník o šířce dna 2,65 m. Ta však v současném provedení kolísá od 2,61 m po 2,70 m. Výška svislých zdí se mění: v současné době se od nápustného stavidla zvyšuje z 1,00 m až na 1,67 m u vodního zámku. Konstrukčně je první část na délce 99,3 m od nápustného stavidla provedena z betonu o tloušťce stěn 0,30 m (pravá) a 0,15 m (levá). Druhý úsek na délce 93,4 m je vyzděn z kamene na cementovou maltu. Tloušťka zdí je jednotná a činí 0,30 m. V současné době je celý náhon opraven (nová pravá zeď z betonu v prvním úseku), dno i stěny jsou vyspraveny (betonová hnízda, oddrolený beton), průtočný profil je vyčištěn.

Vodní zámek
Přívodní náhon končí ve vodním zámku, ze kterého vede potrubí ke strojovně. Dále je zde ještě umístěn bezpečnostní jalový přepad. Vodní zámek je na půdorysu o světlých rozměrech 3,0 m (šířka) a 6,10 m (délka ve směru prodění vody). Zdi jsou z opracovaného kamene na cementovou maltu tloušťky 40 a 60 cm. Pravobřežní zeď kolem vodního zámku je zesílena na délce 13 m betonovou přizdívkou na celkovou šířku 0,93 m, která měla zabránit prosakování vody z vodního zámku (je v násypu) ke státní silnici. Hloubku založení přizdívky a detail napojení na původní konstrukci náhonu se nepodařilo zjistit. V objektu jsou osazeny jemné česle ve sklonu 60° jsou tvořeny ocelovými pozinkovanými pruty 11/5 mm šikmé délky 1,60 m. Celé česlové pole se skládá z šesti dílčích částí šířky 0,50 m a se shrabováním. Levá stěna zámku před česlovým polem je snížena a tvoří bezpečnostní přeliv s účinnou délkou přelivné hrany 1,50 m. Je zaústěn do jalového odpadu. Ten je hrazen stavidlem o světlé šířce 1,60 m, které je umístěno ve snížené části vtokové partie zámku. Jalový odpad tvoří nejprve kamenná kaskáda o stejné šířce, vlastní jalový odpad pak má délku cca 50 m a probíhá zaklenut pod provozními budovami a ústí do řeky Desné. Za česlemi je situována vtoková šachta světlé šířky 3,0 m. Její dno je šikmo sníženo o 3,0 m (měřeno od spodní hrany česlového pole). Z této šachty vede jedno ocelové potrubí DN 1 100 mm, které ústí do tlakové kašny u strojovny. Jeho délka je 36,6 m. Prostor nad šachtou je zakryt zčásti betonovou lávkou šířky 1,30 m se žlabem na shrabky a dále vyvýšenou dřevěnou podlahou šířky 1,70 m. Vnitřní prostor vodního zámku je temperován plastovým potrubím, které je vedeno ze strojovny. Vodní zámek je opatřen jednoduchou zastřešující dřevěnou konstrukcí. Je přístupný po dřevěném schodišti a je uzamykatelný.

Budova bez č.p.
Dvoupodlažní, nepodsklepená stavba se sedlovou střechou postavená rovnoběžně se silnicí I/44 Šumperk-Jeseník sloužila pro ubytování. Dispozičně je řešena takto. Za vstupem od silnice je chodba se schodištěm, která rozděluje objekt na poloviny. Vlevo jsou dvě místnosti, které v minulosti sloužily k bydlení a sklad, vpravo jsou místnosti, které užívá bývalý majitel, a jsou v současné době nepřístupné. V 2NP jsou dva bývalé byty. Jeden byt obsahuje kuchyni, tři pokoje, koupelnu, spíž a WC. Druhý byt má zádveří, WC, koupelnu, spíž dva pokoje a kuchyni. V podkroví je půda.

Základové pásy budovy jsou kamenné, zdivo vyzdívané cihelné, stropy s vodorovným podhledem, krov sedlový, krytina osinkocementové šablony, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, okna a dveře dřevěná, omítky a fasáda vápenná, hladká, schodiště ocelové, podlahy dřevěné a kryté linem, vytápění ÚT s kotlem na tuhá paliva, ohřev vody v el. boilerech s rozvodem, zařizovací předměty standartní.
Stáří domu je odhadnu to na minimálně 80 roků, dům je neudržovaný, delší dobu neužívaný, dožity jsou stavebně technické konstrukce krátkodobého charakteru (zařizovací předměty, okna, dveře, omítky, rozvody, obklady aj., nefunkční je topení, el. instalace.

Strojovna MVE
Strojovna MVE s tlakovou kašnou navazuje na budovu bez č.p., má s ní společnou parcelu se vstupem ze severní strany a sloužila dále jako sklad (v současné době nepřístupný). Kašna o délce 5,0 m, šířce 1,5 m a výšce 2,0 m navazuje potrubím délky 36,6 m o světlém průměru 1,10 m na vodní zámek. Je provedena z betonu o tloušťce zdí 0,50 m. V tlakové kašně jsou osazena rozváděcí kola Francisových kolenových turbín v osové vzdálenosti 2,50 m. Průměr kol je 900 mm. Vlastní prostor strojovny je samostatná místnost o vnitřních půdorysných rozměrech 12,0 x 6,0 m. Do strojovny zabíhají kolena turbín, ze kterých jsou vyvedeny osy k setrvačníkovým kolům o průměru 1 250 mm. Přenos výkonu na generátory děje se šestinásobnými klínovými řemeny. Turbíny shodné velikosti mají tyto parametry (uváděny jsou hodnoty pro jedno soustrojí):

Užitný spád 7,0 m, hltnost turbíny 1,05 m3/s, otáčky 330 ot/min, maximální instalovaný výkon 58 kW.
Turbíny byly osazeny do objektu v roce 1936, v roce 2013 a v roce 2015 byly turbíny repasovány, osazeno bylo centrální mazání, nová hydraulická jednotka, osazen byl ovládací panel a dálkový ovládací systém. MVE byla uvedena do provozu v roce 2013.

Dvougaráž a trafostanice
K severní štítové stěně budovy bez č.p. je přistavěna dvojgaráž, která v minulosti sloužila k parkování vozidel. Stáří stavby je odhadnuto na asi 60 roků. Je to přízemní, nepodsklepená stavba a plochou střechou. Obvodové zdivo tl. 30 cm je vyzdívané na základových pásech, střecha pultová, krytina IPA, vrata ocelová, omítky vápenné, podlahy betonové a el. instalace světelná. Stavba není užívána, údržba je zanedbaná.

Vedle garáží stojí kiosková trafostanice, která je přípojkou VN 22kV připojena na vzdušnou síť VN s přechodem přes komunikaci I/11 a s kabelem spojena se soustrojím MVE.

Odpadní kanál
Odpadní kanál je gravitační, tvořený kamennou klenbou o šířce 2,80 m a výšce 1,51 m, vzepětí klenby je asi 0,55 m. Délka zaklenuté části ve sklonu 3,1 % je 78 m. Z odpadního kanálu bylo v roce 2011 nynějším majitelem odstraněno nevhodné zatrubnění, které probíhalo pod stávajícím parkovištěm. Délka otevřené části měří 27 m. Průtočný profil tvořený opracovaným kamenem na cementovou maltu profilu 2,70 x 2,02 m byl vyspraven (levobřežní část zdi mimo koncové délky 5,50 m před zaústěním do toku byla provedena z betonu) a plynule zaústěn v původní trase betonovým prahem do řeky Desné.

Omezení váznoucí na předmětu aukce:
• Věcné břemeno V-746/2010-809
• Věcné břemeno V-3251/2010-809

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 19.12.2018 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.

Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.

Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1369604.12.2018 11:46:01:0980,-Kč4 250 000,-Kč
Účastník aukce č.1367704.12.2018 11:46:09:4254 300 000,-Kč8 550 000,-Kč
Účastník aukce č.1367704.12.2018 11:48:11:45250 000,-Kč8 600 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 11:50:22:11550 000,-Kč8 650 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 11:52:40:324100 000,-Kč8 750 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 11:53:27:32850 000,-Kč8 800 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 11:54:52:86350 000,-Kč8 850 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:15:48:99050 000,-Kč8 900 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:25:19:88350 000,-Kč8 950 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 12:27:30:68050 000,-Kč9 000 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:27:53:36350 000,-Kč9 050 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:31:52:75050 000,-Kč9 100 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:32:30:67950 000,-Kč9 150 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:35:51:13450 000,-Kč9 200 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:36:23:07150 000,-Kč9 250 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 12:36:39:30250 000,-Kč9 300 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:37:09:24650 000,-Kč9 350 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:38:48:61350 000,-Kč9 400 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:39:28:88850 000,-Kč9 450 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 12:39:58:10450 000,-Kč9 500 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:40:35:43150 000,-Kč9 550 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:45:14:67750 000,-Kč9 600 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:45:31:00050 000,-Kč9 650 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:49:45:25250 000,-Kč9 700 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:50:02:80250 000,-Kč9 750 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:53:40:90950 000,-Kč9 800 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:54:21:08550 000,-Kč9 850 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 12:57:42:38950 000,-Kč9 900 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 12:58:34:506100 000,-Kč10 000 000,-Kč
Účastník aukce č.1369804.12.2018 13:03:01:25450 000,-Kč10 050 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:03:12:68450 000,-Kč10 100 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:03:46:36050 000,-Kč10 150 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:04:45:80350 000,-Kč10 200 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:09:26:17550 000,-Kč10 250 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:09:36:35050 000,-Kč10 300 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:14:18:37050 000,-Kč10 350 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:14:33:47550 000,-Kč10 400 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:19:20:56150 000,-Kč10 450 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:23:39:59250 000,-Kč10 500 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:28:28:00450 000,-Kč10 550 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:29:25:788100 000,-Kč10 650 000,-Kč
Účastník aukce č.1366004.12.2018 13:34:15:96850 000,-Kč10 700 000,-Kč
Účastník aukce č.1357304.12.2018 13:34:41:56850 000,-Kč10 750 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 04.12.2018 v 13:39:41

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.13573 - VPRO Šumperk, s.r.o. - Nová 752, Rapotín, 788 13
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 750 000,-Kč

Zveřejněno dne 04.12.2018 v 13:39:41Přijmout cookies