JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná aukce spoluvlastnických podílů 1/6 na rodinném domě a pozemcích o výměře cca 8 000 m2 a 1/120 na pozemcích o výměře cca 59 000 m2, okr. Blansko

Vloženo: 14.10.2019 10:32 | číslo aukce: 2705

37 000 Kč

Aukce začala: 21.11.2019 10:00:00Aukce skončila: 21.11.2019 11:00:34

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000063 / 19
Nejnižší podání: 20 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 164 500,-Kč
Aukční jistota: 10 000,-Kč
Podíl: 1/6
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují. Prohlídky podílu na RD čp. 4 lze domluvit u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Město: Letovice
Ulice: Lhotka 4
GPS souradnice: 49.5360514N, 16.5620131E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

A. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• parc. St. č. 6 o výměře 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lhota, č.p. 4, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6;
• parc. č. 6 o výměře 1 039 m2, zahrada;
• parc. č. 162/1 o výměře 1 828 m2, ostatní plocha;
• parc. č. 162/2 o výměře 257 m2, lesní pozemek;
zapsaných na LV č. 639, katastrální území Lhota u Letovic.

B. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku na nemovitých věcech, a to:
• parc. č. 91/1 o výměře 1 924 m2, ostatní plocha;
• parc. č. 91/2 o výměře 2 598 m2, lesní pozemek;
zapsaných na LV č. 43, katastrální území Zábludov.

C. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/120 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 126/20 o výměře 58 809 m2, lesní pozemek, zapsaná na LV č. 299, katastrální území Lhota u Letovic
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Prodávané nemovité věci se nalézají na okraji obce Letovice - část obce Lhota v zástavbě rodinných domů. Přístup je ze zpevněné místní průjezdní komunikace. Možnost napojení je na veřejný rozvod elektřiny a vody. Pozemky zemědělské a lesní se nacházejí mimo zastavěnou část obce Letovice – část obce Lhota a Zábludov.

A) Pozemky a budova č.p. 4
Jedná se o pozemky ve funkčním celku se stavbou RD č.p. 4 a pozemky zahrady a ostatní plochy. Přístup k pozemkům ve funkčním celku s RD je řešen po zpevněné obecní komunikaci. Možnost napojení je na el.síť a vodovod. Pozemky jsou rovinaté. Parkování možné na vlastním pozemku. Pozemky jsou částečně oplocené. Pozemky mimo funkční celek jsou vedeny jako ostatní plocha.

B) Pozemky zapsané na LV č. 43
Jedná se o pozemky mimo zastavěnou část obce a jsou vedeny jako zahrada a lesní a jsou součástí obývané samoty části obce Letovice – Zábludov. Možnost napojení na el.proud, přístup po zpevněné průjezdní komunikaci.

C) Pozemek č. 126/20 na LV 299
Jedná se o lesní pozemek s lesním porostem mimo zastavěnou část obce.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Hamplová Růžena
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Hamplová Růžena
• Zahájení exekuce - Hamplová Růžena
• Zástavní právo soudcovské
• Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení ZDŘ-64/2013-731 Parcela: 126/20.
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon)

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 6.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 10 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:01:45:7070,-Kč20 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:04:02:0171 000,-Kč21 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:08:35:8051 000,-Kč22 000,-Kč
Účastník aukce č.1743821.11.2019 10:16:10:3141 000,-Kč23 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:16:22:9421 000,-Kč24 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:27:58:5321 000,-Kč25 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:29:27:5961 000,-Kč26 000,-Kč
Účastník aukce č.1743821.11.2019 10:33:48:4911 000,-Kč27 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:34:04:2081 000,-Kč28 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:38:13:4421 000,-Kč29 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:39:00:0321 000,-Kč30 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:43:12:5291 000,-Kč31 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:43:42:3681 000,-Kč32 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:47:47:7181 000,-Kč33 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:48:25:7551 000,-Kč34 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:51:49:2311 000,-Kč35 000,-Kč
Účastník aukce č.1753821.11.2019 10:52:04:9751 000,-Kč36 000,-Kč
Účastník aukce č.1723121.11.2019 10:55:34:4201 000,-Kč37 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 21.11.2019 v 11:00:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.17231
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 37 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.11.2019 v 11:00:34Přijmout cookies