JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba stavebního pozemku v Kersku, ul. Alej, 3 745 m2

Vloženo: 13.5.2021 23:10 | číslo dražby: 3146

6 417 007 Kč

Dražba začala: 17.06.2021 11:00:00Dražba skončila: 17.06.2021 11:34:59

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000043 / 21
Nejnižší podání: 3 056 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 820 000,-Kč
Dražební jistota: 100 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 27.5.2021 od 10:00 do 10:30 2. termín 8.6.2021 od 10:00 do 10:30 3. termín 15.6.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Hradištko, Alej č. 4, GPS: 50.1416097N, 14.9081825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cojafazamo
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Město: Hradištko
Ulice: Alej
GPS souradnice: 50.1416097N, 14.9081825E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• pozemek parc. č. 907/1 o výměře 3 745 m2, lesní pozemek;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 283, pro katastrální území Hradišťko u Sadské, okres Nymburk;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc.č. 907/1 vč. příslušenství o výměře 3 745 m2, lesní pozemek, se nachází v jižní části obce Hradištko, v části Kersko, v ulici Alej č. 4, s přístupem z této ulice (pozemky parc. č. 917 a č. 918), které jsou ve vlastnictví České republiky. Pozemek je rovinný. Příslušenství tvoří část lesního porostu, vzrostlé duby, několik bříz a částečně mladé borovice. Pozemek není oplocený a dle informací poskytnutých starostou obce jsou i bez inženýrských sítí. Elektřina je dle zjištění vedena v komunikaci, vodovod se nachází v ulici Betonka, případně je nutné řešit zásobování vodou studnou. V tomto místě není veřejná kanalizace. Plyn není do obce zaveden. Dle územního plánu obce Hradištko se pozemek nachází na ploše funkčního využití ploch Brd - bydlení rodinné domy. Funkční celek D - Severní Kersko. Stav pozemku odpovídá způsobu využití.
Regulační podmínky: Platí společné regulační podmínky pro výstavbu na pozemcích ve funkčních celcích D, E, F.
Přípustné využití území: Výstavba rodinných domu pro trvalé bydlení, výstavba rekreačních chat, drobných staveb s doplňkovou funkcí pro rodinné domy a rekreační chaty.
Podmínečně přípustné využití území: Nerušící služby

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo smluvní ve výši 15 000 000,00 Kč pro JUDr. Jaroslava Žáková, nar. 2.12.1963 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 23.10.2020. Zapsáno v KN pod V-3426/2002-208;
• Zástavní právo smluvní ve výši 55 000,00 EUR pro Dietle Hans Rudi, bytem Rohrdorfer Str. 17, Stadtteil Oberschwandorf, Haiterbach, Německo (id. 1/2) a Mayer Bernhard Adolf Gerhard, bytem Weinbergstrasse 46, Bergrheinfeld, GT, Garstadt, Německo (id. 1/2), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.11.2009. Zapsáno v KN pod V-715/2010-208;
• Nařízení exekuce JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, na základě Usnesení soudu o nařízení exekuce 20 EXE-546/2010 55 a OSP2 ze dne 26.11.2010; uloženo na prac. Praha. Zapsáno v KN pod Z-30518/2011-101;
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2245817.06.2021 11:01:26:0130,-Kč3 056 000,-Kč
Dražitel č.2233717.06.2021 11:01:46:43910 000,-Kč3 066 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:02:30:05410 000,-Kč3 076 000,-Kč
Dražitel č.2242817.06.2021 11:03:56:160300 000,-Kč3 376 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:05:04:644200 000,-Kč3 576 000,-Kč
Dražitel č.2238417.06.2021 11:06:39:751200 000,-Kč3 776 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:07:34:360200 000,-Kč3 976 000,-Kč
Dražitel č.2242817.06.2021 11:07:56:49910 000,-Kč3 986 000,-Kč
Dražitel č.2241517.06.2021 11:08:43:36310 000,-Kč3 996 000,-Kč
Dražitel č.2242817.06.2021 11:08:59:50510 000,-Kč4 006 000,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:09:30:15510 000,-Kč4 016 000,-Kč
Dražitel č.2245817.06.2021 11:10:17:71221 000,-Kč4 037 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:10:45:81950 000,-Kč4 087 000,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:11:35:170100 000,-Kč4 187 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:12:27:378100 000,-Kč4 287 000,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:13:07:583100 000,-Kč4 387 000,-Kč
Dražitel č.2233717.06.2021 11:13:30:37410 000,-Kč4 397 000,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:13:46:073100 000,-Kč4 497 000,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:14:28:487100 000,-Kč4 597 000,-Kč
Dražitel č.2238417.06.2021 11:14:55:99020 007,-Kč4 617 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:15:35:285100 000,-Kč4 717 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:16:00:134100 000,-Kč4 817 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:16:52:351100 000,-Kč4 917 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:17:26:636100 000,-Kč5 017 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:18:17:326100 000,-Kč5 117 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:18:44:039100 000,-Kč5 217 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:19:27:431100 000,-Kč5 317 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:20:55:062100 000,-Kč5 417 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:21:17:851100 000,-Kč5 517 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:21:53:031100 000,-Kč5 617 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:22:24:173100 000,-Kč5 717 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:22:53:746100 000,-Kč5 817 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:23:58:280100 000,-Kč5 917 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:24:26:841100 000,-Kč6 017 007,-Kč
Dražitel č.2221017.06.2021 11:26:49:359100 000,-Kč6 117 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:27:54:957100 000,-Kč6 217 007,-Kč
Dražitel č.2230417.06.2021 11:28:32:777100 000,-Kč6 317 007,-Kč
Dražitel č.2245317.06.2021 11:29:59:433100 000,-Kč6 417 007,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 17.06.2021 v 11:34:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22453 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 417 007,-Kč

Zveřejněno dne 17.06.2021 v 11:34:59Přijmout cookies