JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražební řád

Dražební řád společnosti JURIS REAL Dražby, a. s.

I. Základní ustanovení

I.1

Tyto dražební podmínky upravují pravidla používání webového portálu www.JRdrazby.cz uživateli v elektronických dražbách probíhajících na tomto portálu. Uživatelem se rozumí účastník dražby se základní registrací.

I.2

Elektronické dražby jsou právně upraveny v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“) a ve vyhlášce č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Tyto dražební podmínky se taktéž vztahují i na elektronické aukce na webovém portálu www.JRdrazby.cz. Aukce jsou typem dražby, který není upraven v zákoně o veřejných dražbách. Na aukce se dle odborných právních výkladů a dosavadních (soudobých) uzancích (i s ohledem na zařazení aukcí do chystaného nového zákona o dražbách, který se nachází v legislativním procesu) vztahuje zejména ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kde je použit termín (pojem) dražba, míní se tím samozřejmě i termín (pojem) aukce.

I.3

Konkrétní, individuální dražební vyhláška má vždy přednost před dražebními podmínkami. Dražby se mohou zúčastnit či navrhovatelem dražby zejména být:

a) fyzické a právnické osoby,

b.) insolvenční správci,

c.) soudní exekutoři,

d.) orgány státní správy, tj. ministerstva či ústřední správní úřady,

e.) finanční úřady a celní úřady,

f.) orgány územní samosprávy, tj. obce a kraje.

I.4

Elektronických dražeb na portálu www.JRdrazby.cz se může zúčastnit právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům, přičemž právnické i fyzické osoby musí splňovat podmínky stanovené dražební vyhláškou, vztahující se ke konkrétní dražbě a podmínky stanovené příslušnými zákony České republiky, tj. podmínky dané zejména ustanovením §3 zákona o veřejných dražbách.

I.5

Podmínkou účasti na elektronické dražbě provozované na portálu www.JRdrazby.cz je registrace uživatele na portále www.JRdrazby.cz a zřízení uživatelského účtu. Při registraci je uživatel povinen seznámit se s těmito dražebními podmínkami, resp. s účinnou legislativou, která je uvedena v čl. I.2 a při odeslání registračního formuláře potvrdit, že s těmito Dražebními podmínkami souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Odesláním registračního formuláře zároveň uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a Zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti JURIS REAL Dražby, a. s.

I.6

Potenciální účastník dražby je povinen si prostudovat dražební vyhlášku a doložením svojí totožnosti a složením dražební jistoty dává potenciální účastník dražby na vědomí, že se plně seznámil se zněním dražební vyhlášky, která je vyhotovena podle platné legislativy a nemá vůči ní žádné výhrady.

I.7

Nápověda nejsou podmínky dražby, jedná se pouze o informativní text, který má být nápomocen potenciálnímu účastníkovi dražby se zaregistrovat do systému a případně se přihlásit i do dražby.

I.8

Tyto Dražební podmínky může společnost JURIS REAL Dražby, a. s. měnit bez předchozího upozornění, a to zejména při změně legislativy, vývoji judikatury či odborných názorů. Podmínky nabudou účinnosti dnem zveřejnění na portálu www.JRdrazby.cz a jejich změna nebude mí vliv na již probíhající dražby.

II. Další podmínky (registrace, dražba, informace)

II.1

U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno (emailová adresa) a zvolí si heslo pro přístup na portál www.JRdrazby.cz jako unikátní identifikátor. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.

II.2

Registrací účastník dražby i uživatel se základní registrací na portálu www.JRdrazby.cz dává souhlas k zasílání informačních emailů (newsletter) a emailových upozornění z dražebních portálů společnosti JURIS REAL Dražby, a. s. Zasílání informačních emailů a upozornění může uživatel deaktivovat na svém uživatelském účtu.

II.3

Z bezpečnostních důvodů může být registrován a využívat portál www.JRdrazby.cz z jednoho stroje (počítač, tablet, a pod.) pouze jeden účastník dražby nebo uživatel se základní registrací. Rovněž může být uživatel (dražitel, základně registrovaný) registrován pouze s jednou emailovou adresou.

II.4

Pro účast v dražbě je nutné před zahájením dražby v termínech a způsobem daným dražební vyhláškou přihlásit se k dražbě, doložit svou totožnost a složit dražební jistotu. O splnění těchto podmínek je účastník dražby informován na svém uživatelském účtu. Pokud nejsou všechny podmínky včas (před zahájením dražby) splněny, účast v dražbě není možná. Pro prokázání totožnosti mohou být použity konvertované doklady z portálu exdrazby.cz, pokud toto umožňuje dražební vyhláška.

II.5

V průběhu dražby, od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v dražební vyhlášce a uveden u dražby, až do skončení dražby, může účastník dražby přihazovat a tím činit svá podání. Účastníci dražby jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět.

II.6

V průběhu dražby je účastník dražby povinen aktualizovat webovou stránku dražby kliknutím na odkaz “Obnovit seznam příhozů”, aby měl k dispozici aktuální výši podání a příhozu, jakožto i stav dražby. Časový limit, zbývající do ukončení dražby, je zobrazen na detailu dražby.

II.7

Čas serveru – čas portálu je rozhodující pro přiznání příhozu/podání v dražbě. Nemusí souhlasit s časem účastníka dražby, ve kterém podal účastník dražby příhoz/podání na svém stroji (počítači, tabletu, atd.). Čas, který zaznamená portál (server) je jediný čas, který lze v dražbě uznat. Společnost JURIS REAL Dražby, a. s. negarantuje rychlost připojení jednotlivých registrovaných uživatelů, ani rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači účastníka dražby a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb a konkrétní dražby, jíž se účastník dražby účastní. Společnost JURIS REAL Dražby, a. s. neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, za rychlost přenosu dat a její případné snížení, za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat, a to jak na straně účastníka dražby (a registrovaného uživatele), tak na straně společnosti JURIS REAL Dražby, a. s.

II.8

Osoba, která se jakýmkoliv způsobem bude pokoušet ovlivnit dražbu – např. nátlakem, pokusem o získávání nedovolených informací o dražbě, či jinak, bere na vědomí, že se nebude moci zúčastnit dražby. Společnost JURIS REAL Dražby, a. s. upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako porušení právních předpisů s občanskoprávními i trestněprávními důsledky.

II.9

Na portálu www.JRdrazby.cz nebudou sdělovány účastníkům dražeb, ani jiným dotazovatelům (telefonicky/mailem/osobně) citlivé informace, týkající se dražby, například počet účastníků dražeb, osobní údaje účastníků dražeb (a registrovaných uživatelů).

II.10

Bližší informace k jednotlivým postupům týkajících se registrace, účasti v dražbě, dokládání totožnosti atd. jsou uvedeny v Nápovědě zde.

V Praze dne 21. ledna 2021


Přijmout cookies