JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Ochrana osobních údajů

GDPR - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI JURIS REAL Dražby, a.s.

(dále jen Zásady“)

Tento dokument obsahuje základní informace o nakládání s osobními údaji v naší dražební společnosti. V textu se dozvíte především:

  • jaké osobní údaje zpracováváme,
  • za jakým účelem a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje,
  • komu mohou být osobní údaje předávány,
  • jak dlouho osobní údaje zpracováváme,

· jaká máte, jako právní subjekt údajů, práva ve vztahu k ochraně osobních údajů.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@jrdrazby.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR“).

1.2 Cílem těchto Zásad je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.

1.3 Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.3.1 správcem společnost JURIS REAL Dražby, a.s., se sídlem Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, IČO 24140384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17354, zastoupená panem JUDr. Pavlem Rybou, podnikovým právníkem, kontakt info@jrdrazby.cz (dále jen Správce“),

1.3.2 subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická či právnická osoba, o které jsou zpracovávané Osobní údaje (dále jen Subjekt údajů“)

1.3.3 osobním údajem jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby, identifikační číslo právnické osoby (dále jen „Osobní údaje“).

1.4 Správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

1.5 Správce je soukromá společnost a za tímto účelem provozuje podnikatelskou činnost, jejíž součástí je přímý a nepřímý marketing. V rámci této činnosti jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje:

1.5.1 v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, a

1.5.2 za účelem/účely uvedenými v článku 3 těchto Zásad.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

2.1 Na Subjekty údajů, se vztahuje zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako další příslušné právní předpisy České republiky a Evropské unie, relevantní judikatura a právní stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2.2 Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Správcem.

2.3 Jestliže Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající/vyplývající ze souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

2.4 Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Subjektu údajů vyžadován souhlas. Pakliže jste neudělili Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

2.5 Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

2.6 Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

2.7 Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

2.8 Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti IT svět s.r.o. Správce využívá služby webový hosting a server hosting, jejichž provoz je v souladu s evropským standardy ochrany osobních údajů.

2.9 Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti JURIS REAL Dražby, a.s. na jeho zařízení.

2.10 Při zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů portálu www.JR drazby.cz a dražitelů dodržujeme následující zásady:

2.10.1 Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování (viz čl. 4). Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

2.10.2 Správce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

2.10.3 Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji registrovaných uživatelů portálu, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Způsob ochrany osobních údajů na stránkách www.JRdrazby.cz:

2.10.3.1 Https protokolem ssl protokol je aktualizován podle všeobecných požadavků na bezpečnost internetu.

2.10.3.2 Hesla jsou ukládaná v zašifrované podobě (nejsou uživatelsky čitelná) Je možná pouze obnova hesla novým vygenerováním, hesla nejsou zasílaná emailem.

2.10.3.3 Data jsou pro šifrovaným připojením a chráněny ssh a ssl protokoly.

2.10.3.4 Data a kód web s technickými logy je zálohován na zabezpečeném serveru s historií záloh 7 dní a pak v posledních 12 měsících vždy k prvnímu a následně jednou ročně.

2.10.3.5 Pravidelně ročně se provádí bezpečnostní audit na zabezpečení serveru a webových stránek se zaměněním na:

a. Ochranu proti sql, Javascript a jiným druhům injections,

b. Testu zabezpečeni certifikátu a jejich sily,

c. Obecným pravidlům ochrany struktury web a aplikaci před zneužitém osobních a jiných údajů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

3.1 Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

Účel zpracování Osobních údajů

Právní titul zpracování Osobních údajů

E-mail je zpracován pro možnost vyřízení poptávky.

Oprávněný zájem

Jméno je zpracováno pro možnost vyřízení poptávky

Oprávněný zájem

Příjmení je zpracován pro možnost vyřízení poptávky

Oprávněný zájem

Telefonní kontakt je zpracován pro možnost vyřízení poptávky

Oprávněný zájem

Číslo bankovního účtu

Oprávněný zájem

Datum a místo narození

Oprávněný zájem

Rodné číslo/IČO

Oprávněný zájem

Adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,

Oprávněný zájem

Druh, číslo a platnost průkazu totožnosti

Oprávněný zájem

3.2 Zpracování Vašich Osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám poslat dopis na naši adresu/zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@jrdrazby.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje u dražeb a aukcí jsou archivovány na dobu nezbytně nutnou z důvodu archivační povinnosti, resp. kontroly ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, živnostenských úřad, případně České obchodní inspekce v souladu s ustanovením § 9 odst. (1) a (2) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

4.3 V případě uzavření smlouvy podle Dražebních podmínek Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce.

4.4 Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (vyjma e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů.

4.5 Po uplynutí zákonných lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

5.1 Vaše Osobní údaje zpracovává Správce.

5.2 Vaše Osobní údaje mohou být pro uvedené účely zpracování předány dalším zpracovatelům, aby uskutečnili zpracování. Mezi zpracovatele patří:

Zpracovatel Osobních údajů

Popis zpracovatele a zpracování, které provádí pro Správce

Svět IT s.r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů kvůli zálohování dat a bezpečnosti softwaru

Juris Real, spol. s r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

FOXA, s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

ADOSO s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro daňové, účetní, a marketingové účely

AEDIT s.r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro tlumočnické, překladatelské a marketingové účely

5.3 Vaše Osobní údaje jsou předávány následujícím příjemcům Osobních údajů:

Kategorie příjemců Osobních údajů

Popis kategorie

Svět IT s.r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů kvůli zálohování dat a bezpečnosti softwaru

Google

Webová analytika

Smartlook

Webová analytika

Juris Real, spol. s r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

FOXA, s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

ADOSO s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro obchodní a marketingové účely

A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro daňové, účetní, a marketingové účely

AEDIT s.r.o.

Zpracování osobních (kontaktních) údajů pro tlumočnické, překladatelské a marketingové účely


5.4 Právním (podnikatelským) subjektům, kterým je poskytována pouze toliko technická podpora, pak samozřejmě žádné osobní údaje nejsou předávány. V této rovině ostatně nejsou společností JURIS REAL Dražby, a.s. zpracovávány vůbec ani osobní údaje subjektů údajů, tj. účastníků dražeb či aukcí, které se přes tuto zmíněnou technickou podporu zaregistrují, přihlásí a účastní dražeb či aukcí třetího subjektu, neboť osobní údaje zpracovává právní (podnikatelský) subjekt, kterému je technická podpora poskytována. V souladu s výše uvedeným je zabezpečováno pouze technické (softwarové) zabezpečení těchto údajů (resp. de facto internetová doména a program), a Společnost JURIS REAL Dražby, a. s. nenese tedy žádnou právní odpovědnost za případné porušení GDPR a dalších právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů (podnikatelskými) subjekty, kterým je poskytována (viz výše) pouze technická podpora.

6. PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Zpracování Osobních údajů se nerealizuje ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1 Správce pracuje s Vašimi Osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro Subjekt údajů jsou Vám garantována a můžete je u Správce uplatnit.

7.2 Svá práva může Subjekt údajů uplatnit elektronicky vyplněním a zasláním formuláře určeného k danému právu. Vyplněný formulář zašlete na e-mail: info@jrdrazby.cz

NEBO

Svá práva může Subjekt údajů uplatnit elektronicky zasláním zprávy na e-mail info@jrdrazby.cz. Další možností je odeslání písemné žádosti na adresu: JURIS REAL Dražby, a.s., se sídlem Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3- Vinohrady.

7.3 Vyjádření a další informace o přijatých opatřeních budou Subjektu údajů poskytnuty co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. Správce bude Subjekt údajů informovat o případném prodloužení a důvodech, které k němu vedly.

7.4 Uplatnění práv poskytuje Správce bezplatně.

7.5 Přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací může být účtován v případě, že by žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pro své opakování.

7.6 V případě, že by se Subjekt údajů domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.6.1 požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@jrdrazby.cz,

7.6.2 vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@jrdrazby.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt údajů. Nevyhoví-li Správce námitce, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.7 Právo na přístup:

7.7.1 Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím (které jsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů a informační listiny):

7.7.1.1 účely zpracování,

7.7.1.2 kategorie zpracovávaných Osobních údajů,

7.7.1.3 příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

7.7.1.4 plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

7.7.1.5 existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, které se týkají Subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

7.7.1.6 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,

7.7.1.7 veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů,

7.7.1.8 skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Subjekt údajů.

7.7.2 Pokud se Osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má Subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

7.7.3 Subjekt údajů má právo požadovat, aby mu Správce poskytl kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na jeho žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

7.8 Právo na opravu:

7.8.1 Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

7.9 Právo na výmaz:

7.9.1 Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho Osobní údaje a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

7.9.1.1 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

7.9.1.2 Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

7.9.1.3 Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

7.9.1.4 Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,

7.9.1.5 Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

7.9.1.6 Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje,

7.9.1.7 Osobní údaje byly neprávem shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

7.9.2 Po uplynutí doby určené pro zpracování Osobních údajů maže Správce Osobní údaje vždy a automaticky. S žádostí o výmaz se může Subjekt údajů na Správce kdykoliv obrátit. Po obdržení takové žádosti Správce posoudí oprávněnost práva Subjektu údajů (Správce může mít právní povinnosti nebo oprávněný zájem pro zpracování Osobních údajů, na základě kterých může Osobní údaje dál zpracovávat) a o jeho vyřízení bude Subjekt údajů informovat.

7.10 Právo na omezení zpracování:

7.10.1 Subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho Osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

7.10.1.1 Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit,

7.10.1.2 zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

7.10.1.3 Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

7.10.1.4 Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

7.10.2 Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Osobní údaje, s jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

7.10.3 Pokud má být omezení zpracování Osobních údajů Subjektu údajů zrušeno, bude o tom předem informováni ze strany Správce.

7.11 Právo na přenositelnost:

7.11.1 Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

7.11.1.1 zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a zároveň

7.11.1.2 zpracování se provádí automatizovaně.

7.11.2 Při výkonu tohoto práva může Subjekt údajů od Správce požadovat, aby byly Osobní údaje předány přímo jedním Správcem druhému správci, pokud je to technicky proveditelné.

7.11.3 Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

7.12 Právo vznést námitku:

7.12.1 Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování. Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.12.2 Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování jeho Osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

7.12.3 Pokud jsou Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má Subjekt údajů právo, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů. To neplatí v případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

7.12.4 Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

7.13 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

7.13.1 Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

7.13.2 Právo nelze využít v případech, kdy je rozhodnutí:

7.13.2.1 nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy,

7.13.2.2 povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů,

7.13.2.3 založeno na výslovném souhlasu Subjektu údajů.

7.13.3 Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na smlouvě nebo výslovném souhlasu, provede Správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany Správce, práva vyjádřit svůj názor, práva získat vysvětlení o učiněném rozhodnutí a práva napadnout rozhodnutí.

7.14 Právo odvolat souhlas:

7.14.1 Subjekt údajů má právo udělený souhlas (nebo výslovný souhlas) se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést pomocí:

7.14.1.1 odškrtnutím políčka,

7.14.1.2 zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla Správce,

7.14.1.3 linku v e-mailové komunikaci.

7.15 Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

7.15.1 Subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR.

7.15.2 Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonním čísle +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mailu posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.

8. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

8.1 Zpracování Osobních údajů nezahrnuje profilování.

8.2 Zpracování Osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

9.2 Subjekty údajů, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

9.3 Znění Zásad může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Subjekty údajů e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

9.4 Tyto Zásady nabyly účinnosti dne 3. 8. 2020.

9.5 Správce si vyhrazuje učinit v těchto Zásadách zpracování osobních údajů písemné změny na základě změny legislativy, soudních rozhodnutí českých i evropských soudů (judikatury), právních stanovisek či metodických pokynů ÚOOÚ, resp. právních výkladů v odborné literatuře.

10. PROBLEMATIKA COOKIES

10.1 Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies využíváme k tomu, abychom byli schopni identifikovat Vaši session (sezení) na našich webových stránkách. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Neukládají ani Vaši IP adresu.

Také náš web používá funkci Behaviorální cílenou reklamu společnosti Seznam.cz a.s. Tuto funkci může subjekt údajů zakázat v nastavení u společnosti Seznam.cz a.s. http://www.imedia.cz .

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné naše stránky využívat.

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem re-marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy našich stránek. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc.
 

11. INFORMACE K PŘEVODU WEBU www.realdrazby.cz, PROGRAMU A DATABAZE NA NOVOU SPOLEČNOST

 Vážení dosavadní klienti portálu www.realdrazby.cz, představitelé firem, dámy a pánové, vážení subjekty údajů, v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), si vás velice zdvořile dovolujeme upozornit na skutečnost, že v souladu s platnou a účinnou smlouvou, která byla uzavřena mezi společností realdrazby.cz s.r.o., IČ: 29136202, se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, 102 00 Praha 10 – Hostivař a společností JURIS REAL Dražby, a.s., IČ: 24140384, se sídlem Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, došlo k převodu internetové domény www.realdrazby.cz, a to včetně programu a taktéž databáze subjektů údajů na výše specifikovanou novou společnost JURIS REAL Dražby, a.s., která bude dražební a aukční web www.realdrazby.cznově provozovat na internetové doméně www.jrdrazby.cz. 

Pakliže subjekt údajů (fyzická či právnická osoba) s výše uvedeným převodem svých osobních údajů na společnost JURIS REAL Dražby, a.s. nesouhlasí, resp. nesouhlasí s tím, aby společnost JURIS REAL Dražby, a.s. nakládala i nadále s jeho osobními údaji, může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na e-mailu společnosti JURIS REAL Dražby, a.s.: info@jrdrazby.cz.

 


Přijmout cookies