JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Dražební vyhláška

   Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede:

  1. zda jde o dražbu dobrovolnou, jde-li o opakovanou dražbu, i tuto skutečnost,
  2. označení dražebníka,
  3. místo, datum a čas zahájení dražby,
  4. označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, 
  5. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit,
  6. požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být složena, 
  7. datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, 
  8. u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy,
  9. podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
  Podmínky a údaje, které dražebník v dražební vyhlášce uvedl, nelze dodatečně měnit.
  To neplatí v případě, kdy dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází; v tom případě je dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl.


Přijmout cookies