JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti doklady zaslanými poštou

  Fyzická osoba zašle poštou vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem.
  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba zašle vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, dále originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.
  V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovém případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   

  Jak postupovat?

  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte. Váš vlastnoruční podpis je nutné nechat úředně ověřit u orgánu, který je oprávněn provádět ověření pravosti podpisu - legalizaci (např. u notáře, advokáta, kontaktním místě CzechPOINT), formulář podepište až na tomto místě.
  3. Vyplněný formulář s ověřeným podpisem a kopie výše uvedených dokladů zašlete poštou na adresu dražebníka (organizátora aukce), kterou naleznete v detailu dražby (aukce) viz. obrázek níže.
  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě (aukci), vám bude zasláno dražebníkem (organizátorem aukce) na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka (organizátora uakce) složit dražební (aukční) jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě (aukci).

Přijmout cookies