JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků 11 863 m2, Modlany, okr. Teplice

Vloženo: 17.3.2021 11:08 | číslo dražby: 3072

386 300 Kč

Dražba začala: 22.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 22.04.2021 11:35:04

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000095 / 20
Nejnižší podání: 122 300,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 183 319,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00 2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00 Místo prohlídky je na adrese: Suché, Modlany, GPS: 50.6324717N, 13.9166269E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/menejocofa.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Město: Modlany
Ulice: Suché, Modlany
GPS souradnice: 50.6324717N, 13.9166269E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 207 o výměře 2 163 m2 – ostatní plocha;
• Pozemek parc. č. 223 o výměře 9 700 m2 – lesní pozemek;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 351, pro katastrální území Žichlice u Modlan, obec Modlany, okres Teplice;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc.č. 207 je sklonitý, mezi polem a zpevněnou komunikací. Je porostlý náletovými křovinami.
Pozemek parc.č. 223 je lesní pozemek, vhodného geometrického tvaru, je porostlý břízami a modříny. Je přístupný zpevněnou komunikací.
Suché je malá vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 3 km na jihovýchod od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 96 obyvatel. Suché je také název katastrálního území o rozloze 1,47 km2. Suché leží i v katastrálním území Žichlice u Modlan o rozloze 1,59 km2.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení nízkého napětí a vodovodního potrubí, č.j. V-3260/2017-509
• Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2160722.04.2021 10:00:22:6580,-Kč122 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:01:36:5875 000,-Kč127 300,-Kč
Dražitel č.2160722.04.2021 10:03:27:5551 000,-Kč128 300,-Kč
Dražitel č.2167422.04.2021 10:04:07:6661 000,-Kč129 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:04:37:7015 000,-Kč134 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:05:50:5251 000,-Kč135 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:06:30:5041 000,-Kč136 300,-Kč
Dražitel č.2167422.04.2021 10:07:01:2681 000,-Kč137 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:07:39:30210 000,-Kč147 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:08:15:7801 000,-Kč148 300,-Kč
Dražitel č.2154022.04.2021 10:08:38:42010 000,-Kč158 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:09:00:46310 000,-Kč168 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:09:38:1451 000,-Kč169 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:10:13:36110 000,-Kč179 300,-Kč
Dražitel č.2154022.04.2021 10:11:06:33120 000,-Kč199 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:12:03:8603 000,-Kč202 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:12:13:2321 000,-Kč203 300,-Kč
Dražitel č.2154022.04.2021 10:13:24:6241 000,-Kč204 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:13:59:0305 000,-Kč209 300,-Kč
Dražitel č.2154022.04.2021 10:16:27:98010 000,-Kč219 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:17:20:1735 000,-Kč224 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:21:05:2141 000,-Kč225 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:21:45:7231 000,-Kč226 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:25:01:5991 000,-Kč227 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:25:33:1323 000,-Kč230 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:25:45:6991 000,-Kč231 300,-Kč
Dražitel č.2160822.04.2021 10:26:11:7555 000,-Kč236 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:27:51:0191 000,-Kč237 300,-Kč
Dražitel č.2160822.04.2021 10:29:02:4271 000,-Kč238 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:29:38:8583 000,-Kč241 300,-Kč
Dražitel č.2160822.04.2021 10:30:30:5621 000,-Kč242 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:30:54:0041 000,-Kč243 300,-Kč
Dražitel č.2159322.04.2021 10:31:26:1183 000,-Kč246 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:32:18:7195 000,-Kč251 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:32:55:5712 000,-Kč253 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:33:41:2341 000,-Kč254 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:34:22:3952 000,-Kč256 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:36:24:3545 000,-Kč261 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:36:55:8512 000,-Kč263 300,-Kč
Dražitel č.2160822.04.2021 10:38:37:6701 000,-Kč264 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:39:19:1982 000,-Kč266 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:41:39:2501 000,-Kč267 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:42:12:79610 000,-Kč277 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:42:35:3913 000,-Kč280 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:44:48:7831 000,-Kč281 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:45:27:0202 000,-Kč283 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:46:51:5101 000,-Kč284 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:47:45:9192 000,-Kč286 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:49:27:1291 000,-Kč287 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:50:35:2731 000,-Kč288 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:51:20:3081 000,-Kč289 300,-Kč
Dražitel č.2160822.04.2021 10:53:10:0891 000,-Kč290 300,-Kč
Dražitel č.2168122.04.2021 10:53:50:9342 000,-Kč292 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:54:26:24530 000,-Kč322 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 10:56:38:2991 000,-Kč323 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 10:59:35:77410 000,-Kč333 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:01:23:9251 000,-Kč334 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:04:05:55110 000,-Kč344 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:04:50:6091 000,-Kč345 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:07:47:88310 000,-Kč355 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:08:10:7061 000,-Kč356 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:10:34:50710 000,-Kč366 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:11:40:1051 000,-Kč367 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:14:48:0531 000,-Kč368 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:15:07:6841 000,-Kč369 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:17:32:6291 000,-Kč370 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:18:29:1521 000,-Kč371 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:20:39:7551 000,-Kč372 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:21:58:6981 000,-Kč373 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:22:21:92810 000,-Kč383 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:25:26:6811 000,-Kč384 300,-Kč
Dražitel č.2168822.04.2021 11:29:36:1601 000,-Kč385 300,-Kč
Dražitel č.2144522.04.2021 11:30:04:2441 000,-Kč386 300,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.04.2021 v 11:35:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21445 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 386 300,-Kč

Zveřejněno dne 22.04.2021 v 11:35:04