JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba novostavby RD s možností výstavby dalších dvou RD, obec Rousínov

Vloženo: 11.4.2018 13:53 | číslo dražby: 2127

2 950 000 Kč

Dražba začala: 29.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 29.05.2018 11:33:12

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000098 / 17
Nejnižší podání: 1 700 000,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 550 000,-Kč
Dražební jistota: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 25.04.2018 od 11:00 do 12:00 2. termín 14.05.2018 od 11:00 do 12:00 3. termín 24.05.2018 od 11:00 do 12:00 Místo prohlídky je na adrese: Rousínov, Čechyně 39 https://mapy.cz/s/2xzNE Více informací na tel 257 22 33 22. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Město: Rousínov
Ulice: Čechyně 39
GPS souradnice: 49.2047333N, 16.9015931E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- pozemek parc. č. st. 50/1 - zastavěná a plocha a nádvoří o výměře 359 m2, součástí je stavba: rozestav. stavba stojí na pozemku p. č.: st. 50/1;
- pozemek parc. č. 51/1 - zahrada o výměře 588 m2, způsob ochrany: ZPF;
- pozemek parc. č. 51/3 - zahrada o výměře 557 m2, způsob ochrany: ZPF;
- pozemek parc. č. 2095 - ostatní plocha o výměře 90 m2, způsob využití: jiná plocha;
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Rousínov, k. ú. Čechyně, vedeno na LV č. 152, (dále jen „předmět dražby“ a „nemovitost“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Nemovitosti se nacházejí při jihovýchodním okraji města, v místní části Čechyně, při jejím jižním okraji, při zpevněné slepé komunikaci místního významu. Od centra je lokalita vzdálena cca 2,1 km jihovýchodně.

Rozestavěná stavba rodinného domu je vnitřní řadová přízemní stavba bez podsklepení v zástavbě rodinných domů, se sedlovým nízkým krovem neumožňujícím vestavbu podkroví. Má jedno nadzemní podlaží. Jedná se o bytovou jednotku 4+kk s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný z ytong na základové desce s izolacemi, je napojen na přípojky elektro, kanalizace a vody. Je zde možnost připojení plynu, který je ve vozovce před domem. Vytápění domu je zajištěno kamny na tuhá paliva – podlahovým vytápěním, ohřev vody el. zásobníkem. Střecha je nízká sedlová s příhradovými vazníky a betonovou taškou. Klempířské konstrukce jsou titanzinkové, chybí svody, fasáda není provedena. Vnitřní úpravy povrchů jsou štukové stříkané omítky, ker. obklady v koupelně, WC, kolem kuch. linky. Podlahy jsou anhydridové s ker. dlažbou a PVC, podlahové vytápění s kotlem na tuhá paliva, příprava na elektro. kotel. Okna jsou plastová s trojsklem, vnitřní dveře do kovové zárubně hladké plné i prosklené. Elektroinstalace je světelná i motorová. Sanitární vybavení koupelna – plastová vana, 2x umyvadlo, odd. WC. Vstup do rodinného domu je ze západu do zádveří s navazující vstupní halou a dále obytným prostorem s kuchyňským koutem. Ze zádveří je vlevo vstup do ložnice a WC, z haly pak vlevo do koupelny, vpravo do dvou pokojů – vše orientováno na západ do přístupové komunikace. Z obytného prostoru je vstup do pokoje – ulice západ, a dále do skladu a kotelny s výstupem na dvorek – obytný prostor orientován do dvora, východ.

Přístup do rodinného domu je ze západu ze zpevněné veřejné komunikace, vjezd na dvůr, případně dále do zahrady je možný z jihu rovněž ze zpevněné komunikace – vše na pozemcích města Rousínov. Odstavení vozidla je možné před domem, případně na vlastním pozemku parc. č. 2095 – ostatní plocha, jiná plocha, rodinný dům nemá garáž.

K datu vypracování znaleckého posudku nebylo vydáno rozhodnutí o užívání stavby pro rodinné bydlení. Jedná se o nedokončenou novostavbu z r. 2012.

Rodinný dům je od přístupové komunikace oddělen neoplocenou předzahrádkou z části na pozemku parc. č. 1893/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví – Město Rousínov a dále na části pozemku zastavěné plochy parc. č. st. 50/1. Předzahrádka je oproti přístupové komunikaci vyvýšena, přístupná předloženým schodištěm.

Za rozestavěnou stavbou rodinného domu východně navazuje oplocená zahrada na pozemcích parc. č. 51/1, 51/3 a 2095. Pozemek zastavěné plochy parc. č. st. 50/1 je zastavěn jednak rozestavěnou stavbou rodinného domu, dále je na něm menší neoplocená předzahrádka oddělující stavbu od přístupové komunikace, za domem je pak menší zpevněná a zatravněná plocha dvorku. Pozemky jako celek jsou oplocené, protáhlého nepravidelného tvaru ve směru východ – západ, pozemky jsou zatravněny, při východní hranici jsou trvalé náletové dřeviny.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce - Gric Alex, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Gric Alex, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Gricová Lenka, zahájení exekuce - Gric Alex, zahájení exekuce - Gricová Lenka, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní

• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1146429.05.2018 11:00:14:6370,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:00:35:91950 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.1073629.05.2018 11:00:56:20150 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:01:49:08050 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.1108329.05.2018 11:03:53:09750 000,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.1151329.05.2018 11:04:57:25050 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:05:22:08550 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:05:32:08350 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:06:23:53650 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:06:37:36250 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:07:13:48750 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:07:23:44250 000,-Kč2 250 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:07:48:09150 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:07:58:92550 000,-Kč2 350 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:08:31:31350 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:08:43:57450 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.1075829.05.2018 11:08:52:78150 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.1103729.05.2018 11:09:03:28750 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.1108329.05.2018 11:09:16:07150 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:10:31:27050 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.1103729.05.2018 11:10:38:72750 000,-Kč2 700 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:13:35:36050 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.1148229.05.2018 11:15:23:61050 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.1063629.05.2018 11:18:51:46150 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.1024629.05.2018 11:25:15:91050 000,-Kč2 900 000,-Kč
Dražitel č.1151229.05.2018 11:28:12:66750 000,-Kč2 950 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.05.2018 v 11:33:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11512 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 950 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.05.2018 v 11:33:12Přijmout cookies