JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba domu s pozemkem 3 056 m2 v obci Kamenný Most okr. Kladno

Vloženo: 2.8.2021 11:40 | číslo dražby: 3273

3 040 000 Kč

Dražba začala: 09.09.2021 11:00:00Dražba skončila: 09.09.2021 12:31:16

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000056 / 21
Nejnižší podání: 1 920 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 400 000,-Kč
Dražební jistota: 100 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 18.8.2021 od 10:00 do 10:30 2. termín 7.9.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je před nemovitostí, GPS: 50.2396561N, 14.1986697E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lahuremulo
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Kamenný Most
GPS souradnice: 50.2396561N, 14.1986697E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí, a to:
• budova bez čp/če, obč. vybavenost na pozemku parc. č. St. 83;
• pozemek parc. č. St. 83 o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří;
• pozemek parc. č . 532 o výměře 3 002 m2, zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na LV č. 109, pro katastrální území Kamenný Most, obec Kamenný Most, okres Kladno;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmět dražby je objekt bez čp/če, který svým charakterem odpovídá rodinnému domu na vlastním pozemku parc.č. st. 83 s přístavbami na pozemku parc.č. 532, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Objekt leží cca 100 metrů západním směrem od posledního domu u silnice vedoucí do obce Zvoleněves. Celková výměra pozemků činí 3 056 m2. Pozemek zahrady je až ke Knovízkému potoku a nachází se z vetší části v záplavovém území od Q10 až Q100, které končí 10 metrů od domu. Pozemky jsou v části navazující na silnici svažité, příjezd vozidlem na pozemek v současné době není možný.
Objekt bez čp/če svých charakterem odpovídá stavbě rodinného domu. Základy zřejmě kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné ze smíšeného zdiva - kámen a cihly. Střecha sedlová, krov dřevěný, střešní krytina pálené tašky. Další konstrukce většinou chybí, vnitřní prostory nebyly prohlédnuty, prohlédnuto pouze z vnějšku. Vytápění kamny na tuhá paliva. Chybí vnější i vnitřní omítky, okna a dveře většinou chybí, jsou pouze v části 1.NP. Okapy jen částečné, značně poškozené, dešťové svody zcela chybí, bleskosvod není instalován. Dle informací získaných na OÚ Kamenný Most není objekt připojen na žádné inženýrské sítě a jeho stáří je cca 100 roků. Stav značně zhoršený.
Dle územního plánu obce se pozemek parc.č. st. 83 a část pozemku parc.č. 532 sousedící s komunikací v odhadované výměře 1 315 m2 nachází ve funkčním využití ploch BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Zbývající část pozemku parc.č. 532 o výměře 1 687 m2 se nachází ve funkčním využití ploch NZz - zahrady a sady mimo zastavěné území. Při místním šetření bylo zjištěno, že část domu v 1.NP je zřejmě obývána bezdomovci.
V obci je zcela minimální občanská vybavenost - obchod, knihovna, kadeřnictví, hospoda. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Kladně. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy a železnicí.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo soudcovské
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Dražební vyhláška
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Špírek Josef
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Špírek Josef
• Zahájení exekuce - Špírek Josef
• Nemovitost obývají pravděpodobně bezdomovci;
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2298809.09.2021 11:01:04:7450,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.2315709.09.2021 11:12:04:46010 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.2317209.09.2021 11:20:11:19010 000,-Kč1 940 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:27:26:61810 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.2317209.09.2021 11:29:58:53310 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 11:30:47:15010 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.2317209.09.2021 11:31:56:88010 000,-Kč1 980 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:32:43:38220 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.2317209.09.2021 11:36:16:97610 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:38:10:96820 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.2317209.09.2021 11:38:41:03010 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 11:39:22:45110 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.2315709.09.2021 11:42:11:24350 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:42:39:38350 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 11:45:45:17450 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:47:52:99750 000,-Kč2 250 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 11:49:36:71150 000,-Kč2 300 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:53:13:71550 000,-Kč2 350 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 11:54:57:57860 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 11:57:54:49250 000,-Kč2 460 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:00:04:61860 000,-Kč2 520 000,-Kč
Dražitel č.2315709.09.2021 12:04:25:44310 000,-Kč2 530 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:05:04:55460 000,-Kč2 590 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 12:06:14:60960 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:10:07:01460 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 12:13:26:86640 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:15:05:96190 000,-Kč2 840 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 12:18:55:95110 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:19:41:94790 000,-Kč2 940 000,-Kč
Dražitel č.2297009.09.2021 12:24:34:50910 000,-Kč2 950 000,-Kč
Dražitel č.2298809.09.2021 12:26:15:99190 000,-Kč3 040 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 09.09.2021 v 12:31:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22988 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 040 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.09.2021 v 12:31:16Přijmout cookies