JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce nádražní budovy v Ústí nad Orlicí

Vloženo: 21.10.2021 16:01 | číslo aukce: 3406

2 960 000 Kč

Aukce začala: 02.12.2021 11:00:00Aukce skončila: 02.12.2021 11:30:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000080 / 21
Nejnižší podání: 2 960 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 867 730,-Kč
Aukční jistota: 80 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce lze uskutečnit po předchozí domluvě s Navrhovatelem na telefonním čísle +420 775 924 870 popř. emailu prch@seznam.cz. Místo prohlídky je na adrese: Nádražní 684, 562 01 Ústí nad Orlicí, GPS: 49.9713697N, 16.3782283E.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Město: Ústí nad Orlicí
Ulice: Nádražní
GPS souradnice: 49.9713697N, 16.3782283E

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace, aj.), a to:
• pozemek parc. č. St. 786 o výměře 944 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ústí nad Orlicí, č.p. 684, stavba pro dopravu – nemovitá kulturní památka, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 786;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 6101, pro katastrální území Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem prodeje je bývalá výpravní budova v železniční stanici Ústí nad Orlicí z roku 1874. Stavba je zděná se sedlovou střechou a má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží s podkrovím. Stavba je postavena na stavební parcele číslo 786. Stavba je napojena na elektrický proud, veřejný vodovod a kanalizaci, dále je do budovy zaveden optický a metalický kabel. Zastavěná plocha je 944 m2 a celková podlahová plocha je cca 2314 m2. Přístup k nemovitosti je přes pozemek jiného vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Budova je situována v ostrovním nástupišti u hlavní trati, přístup silničními vozidly přímo k ní je velmi zásadně omezen, prakticky spíše znemožněn. Přístup pro záchranná vozidla zřízený na základě stavebního povolení stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" č. j. DUCR-556/12/Sj ze dne 10.1.2012 je v km 13,518 jako nouzový neveřejný přejezd sloužící jako plocha k pohybu záchranných vozidel pro přístup k původní výpravní budově (jedná se o přejezd přes kolejiště letohradské skupiny).
Základy jsou kamenobetonové bez vodorovné a svislé izolace. Obvodové zdivo je z cihel a na části hrázděné. Strop mezi 1.P.P. a 1.N.P. je klenbový, stropy ve vyšších patrech jsou dřevěné s rovným podhledem. Krov je dřevěný. Střecha je sedlová, krytina na části Cembrit a na části asfaltové pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a měděné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Venkovní omítka je lícové zdivo s nátěrem a vápenná tvrdá. Schody jsou v budově betonové, dřevěné a teracové. Podlahy jsou v budově dřevěné, keramické, vlysové a PVC. Dveře jsou dřevěné a sololitové, okna jsou dřevěná špaletová. Elektroinstalace je 230/400 V. Rozvod vody studené je jen po části budovy, ohřev teplé vody je na několika místech elektrickým boilerem a průtokovými ohřívači. Kanalizace je svedena do veřejné kanalizace. Bleskosvody jsou. Vnitřní hygienické vybavení je jen v části budovy.

Budova se skládá ze tří traktů - východního, středního a západního.
Ve středním traktu, který má pouze 1.N.P., se nachází chodba od bývalých pokladen ke krytým nástupištím, bývalá výpravna, předsíň výpravny, zázemí výpravny, kotelna bez kotle, bývalá pracovna přednosty a bývalá restaurace. Součástí jsou dále 2 zastřešená ven otevřená krytá nástupiště/verandy.
Východní trakt je částečně podsklepen, dále ho tvoří, 3 nadzemní podlaží a podkroví:
- V 1.P.P. je bývalý kryt CO se 4 místnostmi a jedna místnost mimo kryt.
- V 1.N.P. je hala u pokladen, chodba ke krytým nástupištím, kavárna (provedena rekonstrukce), bývalé pokladny, bývalý bufet, schodiště a 3 technické místnosti.
- Ve 2.N.P. je chodba se schodištěm, jižní byt (předsíň, WC, koupelna, kuchyň, 3 pokoje a komora) a severní byt (předsíň, kuchyň, 4 pokoje, koupelna a rekonstruované WC na společné chodbě).
- Ve 3.N.P. je chodba se schodištěm, jihovýchodní byt (kuchyň a 2 pokoje), jihozápadní byt (předsíň, příprava na koupelnu s WC, 2 pokoje, kuchyň a spíž), severní byt (předsíň, kuchyň a 4 pokoje) a WC pro severní a jihovýchodní byt je na společné chodbě.
- V podkroví je chodba, 3 pokoje, WC, komora a půdní prostory.
Západní trakt je částečně podsklepen a dále ho tvoří 2 nadzemní podlaží a půda:
- V 1.P.P jsou 3 místnosti.
- V 1.N.P. je bývalá čekárna, elektrorozvodna, komora, kuchyň se zázemím pro bývalou restauraci, chodba se schodištěm, technické zázemí a rekonstruované WC s přístupen z krytého nástupiště.
- Ve 2.N.P. je jižní byt po rekonstrukci (předsíň, komora, koupelna s WC, kuchyň a 2 pokoje) a severní byt (předsíň, komora, kuchyň, 2 pokoje a WC s koupelnou).
Stavba je ve zhoršeném technickém stavu odpovídajícím dlouhodobě zanedbané údržbě a je delší dobu nevyužívaná. Část prostor v přízemí sloužila jako prostory pro cestující a drážní zaměstnance a restaurace (do cca roku 2014), v patrech byla cca 1/2 bytů obývána do cca roku 2009, zbytek prostor v patrech je nevyužíván desítky let. Většina konstrukcí krátkodobé životnosti je dožitá.
Ve stavbě se nachází uměleckořemeslné konstrukce a prvky - podlahy, římsy pod stropem, omítky a výmalby, vnitřní okenice, okna, dveře, kovová táhla, litinové konzolky a některá kování oken a dveří.

Stavba je nemovitou kulturní památkou (je zhotoven Stavebně historický průzkum), chybí však dokumentace skutečného provedení stavby a nebude tedy předána v souladu s § 125 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Existující dokumentace k předání je velmi kusá, nekompletní, řada informací není aktuálních, dle opakovaných sdělení předchozího vlastníka více dokumentace neexistuje.
Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy (konkrétně několik metrů od rychlostní dvoukolejné elektrifikované koridorové trati) a tady je mimo jiné zatížena hlukem a vibracemi a nemusí plnit dnes platné hlukové limity.
Střešní krytina je na středním traktu provedena asfaltovou lepenkou (pod ní původní plechová). Na východním a západním křídle byla krytina rekonstruována kolem roku 1997 bezazbestovými šablonami včetně komínů, ale v současnosti šablony dožívají a nejhorší kusy byly v letech 2017-2018 měněny v počtu cca 800 kusů, střecha však dále na některých místech mírně zatéká. V krovech je v malé avšak nezanedbatelné míře přítomen dřevokazný hmyz. Je možný zbytkový výskyt azbestu. Komíny zvětrávají několik cm do hloubky (nevhodně volené cihly a pojivo) a odlupují se z nich kousky, nejsou vyvložkovány a nemají platné revize.
Bleskosvody jsou, o platnosti jejich revize z roku 2013 jsou důvodné pochybnosti.
Vnitřní rozvody elektřiny, vody a odpadů převážně nesplňují dnešní normy, pro většinu elektroinstalace nejsou platné revize. Internet je zaveden svazkem optických kabelů z páteřního vedení, je dostupná možnost enormního navýšení rychlosti. Napojení plynu není vybudované, na sousedním pozemku pod kolejemi je však položena chránička od budovy do místa mimo koleje a poblíž plynového vedení, vybudování plynové přípojky je možné, avšak bude nákladné a komplikované.
Ústřední topení je přítomno v části přízemí, jeho stav není dobrý a opravitelnost je nejasná. Dále je nové ústřední topení vybudováno v jediném z bytů, chybí však napojení na kotelnu a kotel a další vybavení kotelny, v ní je pouze připraven komín nově vyvložkovaný keramickou vložkou (revize není, má být až po zakoupení a instalaci kotle). Ostatní části budovy v době jejich používání byly vytápěny kombinací pokojových kamen na tuhá paliva a elektřiny. PENB neexistuje a budova je energeticky velmi nehospodárná, byla zhotovená energetická studie. Z důvodů památkové ochrany nelze zateplit vnější omítky, možné je pouze do nějaké míry řešit okna a nepochozí izolace na podlahu půd.
S ohledem na stáří je možný výskyt dřevokazných hub a hmyzu v dřevěných konstrukcích. Stropy se nepropadají, v některých místech podpůdních podlaží jsou místně odchlípnuté rákosové omítky tam, kde dříve zatékalo. Některé dřevěné sloupy krytých verand/nástupišť jsou v dolní části zpuchřelé.
Velké části přízemí jsou postiženy zemní vlhkostí, izolace není nebo již neplní svou funkci.

Mimo budovy a k ní přilehlých zastřešených nástupišť není předmětem prodeje žádný okolní pozemek, budovu lze obejít jen a pouze po pozemku Správy železnic, s. o., tj. okolo se nacházející dlažbě ostrovního nástupiště. V aktuálním půdorysu není budova celá průchozí z jednoho vchodu, ale více vnějšími vchody z krytých nástupišť a z okolního pozemku ostrovního nástupiště.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Zástavní právo smluvní - Jana Boulová
• Zástavní právo smluvní - Ing. Petr Nožička
Výše uvedená zástavní práva neovlivňují cenu předmětu aukce, protože budou vypořádána prodejem předmětu aukce z kupní ceny.
• Nájemní smlouvy
• Sídlo navrhovatele
• Přístup k budově je přes pozemky cizího vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 23.12.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies