JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba RD 6+kk 300 m2 s pozemkem 2 115 m2 Nová Ves, Hora Svatého Šebestiána

Vloženo: 16.12.2021 10:25 | číslo dražby: 3486

2 333 400 Kč

Dražba začala: 20.01.2022 11:00:00Dražba skončila: 20.01.2022 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000088 / 21
Nejnižší podání: 2 333 400,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 500 000,-Kč
Dražební jistota: 120 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 11.01.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 17.01.2022 od 10:30 do 11:00 Místo prohlídky je na adrese: Nová Ves 7, Hora Svatého Šebestiána, GPS: 50.4999214N, 13.2598092E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/robajomepa.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Město: Hora Svatého Šebestiána
GPS souradnice: 50.4999214N, 13.2598092E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• Pozemek parc. č. st. 25/2 o výměře 378 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Nová Ves č.p. 7; rodinný dům; stavba stojí na pozemku p.č. st. 25/2
• Pozemek parc. č. 762/9 o výměře 1 737 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 153, pro katastrální území Nová Ves u Křimova, obec Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Rodinný dům je postaven v obci Hora Svatého Šebestiána, samostatná část Nová Ves, v mírně okrajové, severní části Nové Vsi, při zpevněné komunikaci. Vjezd na pozemek ze severovýchodní strany (bez oplocení), vstup do domu z komunikace ze severovýchodní strany. Bezprostřední okolí je běžně prostorné, s možností parkování, se zástavbou převážně rodinnými domy. Dle databáze Aquarius riziko povodně 2.
Rodinný dům je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a využité podkroví. Dispozičně řešený jako 6+kk, zastavěná plocha domu 183 m2, podlahová plocha celkem 298,70 m2.
Rodinný dům je samostatně stojící, obdélníkového půdorysu, jižně na rodinný dům navazuje větší zděný sklad, západně na rodinný dům navazuje druhý zděný sklad, severně od rodinného domu stojí dřevěný sklad (který není zakreslený v katastrální mapě), převážně severozápadně od rodinného domu je pozemek. Odkanalizování rodinného domu do jímky na vyvážení, voda z veřejného řadu, elektroinstalace zavedena, bez plynu.
Stáří rodinného domu nebylo zjištěno ani sděleno, je odhadováno na více než sto let. Před dvaceti roky byla provedena celková rekonstrukce. Stavebně technický stav domu je celkově dobrý, odpovídající s dílčími menšími závadami (lokálně vlhkost, lokálně zatékání, ke dni prohlídky nedokončená oprava podlahy v obývacím pokoji apod.).
Ostatní stavby:
Zděný sklad u jižního štítu domu je přízemní s plochou střechou, dlouhodobě bez využití, bez oprav a bez údržby ve velmi špatném až havarijním stavu. Zastavěná plocha 120 m2.
Zděný sklad u západní stěny domu je přízemní s pultovou střechou, užívaný pro skladování, v horším stavebně technickém stavu. Zastavěná plocha 58 m2.
Dřevěný sklad je samostatně stojící, přízemní se sedlovou střechou, dlouhodobě bez oprav a bez údržby, ve špatném stavebně technickém stavu. Zastavěná plocha 40 m2. Pro velmi špatný stav a bujnou vegetaci nebylo možné sklad zaměřit (není zakreslený v katastrální mapě), z toho důvodu nebude uveden ve výpočtu zjištěné ceny.
Venkovní úpravy v minimálním rozsahu - částečně oplocení, přípojky, zpevněné plochy apod., vše v převážně v horším stavu.
Pozemek parc.č. 762/9 o výměře 1737 m2, trvalý travní porost je volným pozemkem převážně severozápadně u rodinného domu, pozemek je svažitý, v jižní části dle sdělení trvale podmáčen, v severní části užíván jako zahrada.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3142/2021.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo soudcovské
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Zástavní právo zákonné
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Sarközi Jiří
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Sarközi Jiří
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Sarköziová Jana
• Zahájení exekuce - Sarközi Jiří
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
• Sídlo společnosti SL Metal s.r.o., IČO: 03422542
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2469520.01.2022 11:01:18:9610,-Kč2 333 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.01.2022 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.24695 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 333 400,-Kč

Zveřejněno dne 20.01.2022 v 11:30:00Přijmout cookies