JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba pozemku 1 256 m2, obec Chrastava, okres Liberec

Vloženo: 28.6.2022 10:07 | číslo dražby: 4046

653 300 Kč

Dražba začala: 16.08.2022 10:00:00Dražba skončila: 16.08.2022 10:49:50

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000032 / 22
Nejnižší podání: 433 300,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 866 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.07.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 08.08.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: ulice Frýdlantská (u domu na adrese Frýdlantská č.p. 26), 463 31 Chrastava - Horní Chrastava, GPS: 50.8250978N, 14.9835603E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/hodofanaro.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Město: Chrastava
Ulice: Frýdlantská
GPS souradnice: 50.8250978N, 14.9835603E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• Pozemek parc. č. 885/3 o výměře 1 256 m2 - zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1235, pro katastrální území Horní Chrastava, obec Chrastava, okres Liberec,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek se nachází v okrese Liberec, ve městě Chrastava, při ul. Frýdlantská, poblíž rodinného domu č.p. 26. Přístup je z pozemku parc.č. 1518/1, který je ve vlastnictví Libereckého kraje. Okolní zástavbu tvoří převážně stavby individuálního bydlení a stavby občanské vybavenosti. Pozemek je svažitý, směrem na sever s možností napojení na IS jako jsou voda, kanalizace, elektro, plyn a telefon, a to z ulice Frýdlanstké. Půdorysná plocha pozemku je členitá, složitá a nepravidelného tvaru. Pozemek je dlouhodobě neužívaný a jeho povrch je velmi nerovný s různým typem proláklin. Je osazen listnatými stromy a keři, vzniklými převážně náletovým (přirozeným) způsobem, pěstitelsky a hospodářsky jsou tyto nevyužitelné. Dle územního plánu města Chrastava je zařazen v plochách B.12. plochy bydlení. Ve městě Chrastava je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Liberci, ve vzdálenosti cca 12 km od pozemku.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Předkupní právo
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Zástavní právo zákonné
• Omezení dispozičních práv
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
• Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2772116.08.2022 10:04:47:9740,-Kč433 300,-Kč
Dražitel č.2732216.08.2022 10:08:14:43110 000,-Kč443 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:09:56:73910 000,-Kč453 300,-Kč
Dražitel č.2732216.08.2022 10:15:40:50610 000,-Kč463 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:22:27:34410 000,-Kč473 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:24:22:49710 000,-Kč483 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:24:37:55810 000,-Kč493 300,-Kč
Dražitel č.2732216.08.2022 10:25:23:26310 000,-Kč503 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:26:23:22610 000,-Kč513 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:29:31:24810 000,-Kč523 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:30:48:77110 000,-Kč533 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:31:37:42510 000,-Kč543 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:32:31:25310 000,-Kč553 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:35:48:49510 000,-Kč563 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:38:10:99510 000,-Kč573 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:39:50:75010 000,-Kč583 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:40:41:30010 000,-Kč593 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:41:17:68410 000,-Kč603 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:42:27:25210 000,-Kč613 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:42:53:31810 000,-Kč623 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:43:28:05810 000,-Kč633 300,-Kč
Dražitel č.2772416.08.2022 10:43:59:67510 000,-Kč643 300,-Kč
Dražitel č.2772116.08.2022 10:44:50:24210 000,-Kč653 300,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.08.2022 v 10:49:50

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.27721 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 653 300,-Kč

Zveřejněno dne 16.08.2022 v 10:49:50Přijmout cookies