JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Hutní materiál ocelové profily HEA, zásoby 9757 kg.

Vloženo: 10.11.2016 19:57 | číslo dražby: 1187

80 000 Kč

Dražba začala: 05.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 05.12.2016 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0745 D 000095 / 16
Nejnižší podání: 80 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 125 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 5.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument 1

Popis předmětu dražby

Hutní materiál ocelové profily HEA, úhrnkem zásoby 9757 kg.

Jedná se o zásoby hutního materiálu, a to ocelové profily HEA uvedené v seznamu, dražebník neručí za úplnost soupisu.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies