JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba 1 725 kg monosacharidu „Manóza D (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, odpočet DPH 21%

Vloženo: 11.11.2016 15:46 | číslo dražby: 1200

1 293 750 Kč

Dražba začala: 15.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 15.12.2016 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0745 D 000052 / 16
Nejnižší podání: 1 293 750,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 4 400 000,-Kč
Dražební jistota: 100 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 24. 11. 2016 od 16:00 do 16:30 2. termín 14. 12. 2016 od 16:00 do 16.30 Místo prohlídky je na adrese: Soumarská 972, 104 00 Praha 10. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Město: Praha 10
Ulice: Soumarská 972

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem zásoby monosacharidu „Manóza (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, výrobce: EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 v celkovém množství 200 kg sepsané v majetkové podstatě dlužníka EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 nacházející se na adrese Soumarská 972, 104 00 Praha 10.

Seznam množství Manózy dle šarží:
množství číslo šarže měsíc výroby externí certifikát
200 kg 150519 VI-15 ne
175 kg 150601 VI-15 ne
175 kg 150616 VII-15 ne
75 kg 150630 VIII-15 ne
200 kg 150720 VIII-15 ne
150 kg 150825 IX-15 ne
200 kg 150915 IX-15 ne
150 kg 151020 X-15 ne
175 kg 151118 XI-15 ne
50 kg 150310 XII-15 ne
175 kg 151208 XII-15 ne
(dále jen „předmět dražby“)

Popis stavu předmětu dražby:
Zásoby Manózy jsou uskladněna v suchém prostředí v sudech a obalech k jejímu uskladnění určených. Manóza byla testována interní laboratoří při výstupní výrobní kontrole a její trvanlivost je tři roky od data výroby.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
CCenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies