JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pneumatik cca 2 000 tun

Vloženo: 14.2.2017 9:54 | číslo dražby: 1318

10 000 Kč

Dražba začala: 30.03.2017 11:00:00Dražba skončila: 30.03.2017 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 0745 D 000083 / 16
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 121 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16. 3. 2017 od 9:30 do 10.00, 2. termín 29. 3. 2017 od 9:30 do 10:00. Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě. Místo prohlídky je na adrese: HARGO a.s., Tatinná 61, 438 01 Žatec. GPS 50.3670769N, 13.6046408E. Vzorek drátků je možné si prohlédnout na adrese: KOVA Group a.s., náměstí Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Město: Bitozeves
Ulice: Tatinná 61
GPS souradnice: 50.3670769, 13.6046408

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem volně ložené pneumatiky různých rozměrů nacházející se v areálu dlužníka HARGO a.s. PZ Triangle Tatinná Žatec na pozemku parc.č. 554/27, kú. Tatinná mimo plochy ke skladování pneumatik určené, kat. č. odpadu 160103.
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o pneumatiky v různých rozměrech, cca 2 000 tun vozidel určené k dalšímu zpracování, např. drcení nebo spalování.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Daňové aspekty:
DPH se uplatňuje v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned
(ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby v hotovosti
k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději
do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.