JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škoda 706 MTSP 24 sklápěč, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 13:23 | číslo dražby: 1411

14 500 Kč

Dražba začala: 02.05.2017 10:00:00Dražba skončila: 02.05.2017 10:50:47

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000009 / 17
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 20 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ automobilu: Š 706 MTSP 24 sklápěč, druh: nákladní automobil, technický průkaz série, číslo: AI 026577, datum platnosti technické prohlídky: 12. 9. 2014, VIN nebo v. č. karosérie (rámu): BM1034612, druh karosérie: valníková - sklápěcí, barva: šedá, výrobní číslo motoru (typ): M 634, obsah, palivo, výkon motoru: 11 940 ccm, NM, 148 kW, registrační značka (SPZ): BE 65-70, datum prvního uvedení do provozu: 1987, stav počítače ujetých km: 51 750, (dále jen „předmět dražby“ a „automobilu“).

Popis stavu předmětu dražby:
Automobil je dlouhodobě odstaven, stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
 zástavní právo zapsané na základě notářského zápisu č. NZ 406/2013 ze dne 21. 11. 2013, uvedené ve VTP

 zástavní práva, zapsaná ve veřejném registru a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.503702.05.2017 10:29:07:790500,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.503702.05.2017 10:29:19:234500,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.503702.05.2017 10:29:26:672500,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.503702.05.2017 10:29:31:992500,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.521502.05.2017 10:31:46:333500,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.503702.05.2017 10:35:54:322500,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.521502.05.2017 10:37:54:990500,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.503702.05.2017 10:41:48:833500,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.521502.05.2017 10:45:47:727500,-Kč14 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.05.2017 v 10:50:47

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.5215 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 14 500,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2017 v 10:50:47Přijmout cookies