JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba Tatry T 815 6x6 Valník, odpočet DPH

Vloženo: 5.5.2017 12:59 | číslo dražby: 1508

87 000 Kč

Dražba začala: 23.05.2017 11:00:00Dražba skončila: 23.05.2017 11:41:23

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000059 / 17
Nejnižší podání: 12 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 120 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16. 5. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ automobilu: Tatra T 815 V 27 208 6x6.2, druh: nákladní automobil valník, technický průkaz série, číslo: AI 413928, datum platnosti technické prohlídky: 11. 12. 2016, VIN nebo v. č. karosérie (rámu): TNT815V26JK065092, druh karosérie: valníková, výrobní číslo motoru (typ): T3-929.34, obsah, palivo, výkon motoru: 15 825.0 ccm, NM, 208 kW, registrační značka (SPZ): 1S3 0414, datum prvního uvedení do provozu: 1988, stav počítače ujetých km: 217 190, (dále jen „předmět dražby“ a „automobilu“).

Popis stavu předmětu dražby:
Automobil je v udržovaném stavu, stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
 zástavní právo zapsané na základě notářského zápisu č. NZ 406/2013 ze dne 21. 11. 2013, uvedené ve VTP
 Zástavní práva, zapsaná ve veřejném registru a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.575223.05.2017 11:01:16:4750,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.579023.05.2017 11:06:06:2615 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:11:22:2475 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.557323.05.2017 11:14:12:8375 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.559623.05.2017 11:15:49:9955 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:17:05:1765 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.575223.05.2017 11:18:03:8255 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:20:54:4335 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.559623.05.2017 11:23:03:6775 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:24:40:1105 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.575223.05.2017 11:25:30:9665 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:26:07:8625 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.575223.05.2017 11:29:00:5495 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:31:41:1355 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.575223.05.2017 11:32:48:0535 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.587523.05.2017 11:36:23:0375 000,-Kč87 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 23.05.2017 v 11:41:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.5875 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 87 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.05.2017 v 11:41:23Přijmout cookies