JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba RD se zahradou v centru Jablonného nad Orlicí

Vloženo: 6.6.2017 11:50 | číslo dražby: 1585

917 090 Kč

Dražba začala: 18.07.2017 11:00:00Dražba skončila: 18.07.2017 12:30:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000056 / 17
Nejnižší podání: 400 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 600 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 26. 6. 2017 od 17:00 do 17:30 2. termín 28. 6. 2017 od 17:00 do 17:30 3. termín 10. 7. 2017 od 17:00 do 17:30 4. termín 12. 7. 2017 od 17:00 do 17:30 Místo prohlídky je na adrese: Potoční 46, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Město: Jablonné nad Orlicí
Ulice: Potoční 46
GPS souradnice: 50.0295597N, 16.6018989E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- pozemek parcelní číslo st. 73, evidovaná výměra 322 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba číslo popisné 46, rodinný dům, Jablonné nad Orlicí, č.p. 46, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 73, způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně;
- pozemek parcelní číslo 93/2, evidovaná výměra 249 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond
vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 269, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec Jablonné nad Orlicí, katastrální území Jablonné nad Orlicí, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o volně stojící rodinný dům z roku 1865.. Dům má jedno nadzemní podlaží a částečné podkroví. Dispozice přízemí: chodba, kuchyň, obývací pokoj, dva pokoje, koupelna s WC, kotelna, komora a schodiště. Dispozice podkroví: pokoj pro letní pobyt, zbylou část půdního prostoru tvoří půda. Dům je zděný ze smíšeného zdiva. Obvodové zdivo je zčásti prostoupeno zemní vlhkostí. V roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny. Část vnitřních a vnějších omítek, oken, elektroinstalace a klempířských konstrukcí je nadměrně opotřebena.
Dále na pozemku parcelní číslo st. 73 se nachází samostatný hospodářský objekt postavený ve dvorním traktu. Budova má jedno nadzemní podlaží, které je užívané ke skladování. Objekt je zděný. Sedlový krov a střešní krytina jsou opotřebeny.
Předmět dražby disponuje: přípojkou vody, přípojkou kanalizace, pilířem hlavního uzávěru plynu, zpevněnou plochou z betonu, zpevněnou plochou z lomového kamene, zpevněnou plochou z cihelné dlažby, venkovním schodištěm, plotem a plotovými vrátky.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
- zástavní právo smluvní, zástavní práva exekutorská, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, rozhodnutí o úpadku
- věcné břemeno převzaté z pozemkové knihy
- Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
- Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení,
v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.622218.07.2017 11:02:11:393100 010,-Kč500 010,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 11:03:38:93410 000,-Kč510 010,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 11:08:28:87710 000,-Kč520 010,-Kč
Dražitel č.623018.07.2017 11:11:34:90710 000,-Kč530 010,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 11:15:43:83011 000,-Kč541 010,-Kč
Dražitel č.623018.07.2017 11:20:52:88310 000,-Kč551 010,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 11:21:51:62511 000,-Kč562 010,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:22:38:22510 000,-Kč572 010,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 11:27:50:94710 000,-Kč582 010,-Kč
Dražitel č.623018.07.2017 11:28:03:48210 000,-Kč592 010,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 11:29:59:78615 000,-Kč607 010,-Kč
Dražitel č.623018.07.2017 11:31:13:12510 000,-Kč617 010,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:32:51:93410 000,-Kč627 010,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 11:36:30:88830 010,-Kč657 020,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:37:29:97510 000,-Kč667 020,-Kč
Dražitel č.623018.07.2017 11:39:28:01810 000,-Kč677 020,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:40:01:24710 000,-Kč687 020,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 11:42:30:74030 010,-Kč717 030,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:45:43:28210 000,-Kč727 030,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 11:48:14:76230 010,-Kč757 040,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:50:47:25910 000,-Kč767 040,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 11:54:08:73030 010,-Kč797 050,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 11:57:32:90620 000,-Kč817 050,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 12:00:40:18820 010,-Kč837 060,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 12:03:41:09710 000,-Kč847 060,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 12:07:20:02310 010,-Kč857 070,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 12:11:10:27220 000,-Kč877 070,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 12:15:49:74010 010,-Kč887 080,-Kč
Dražitel č.619718.07.2017 12:20:15:96610 000,-Kč897 080,-Kč
Dražitel č.622218.07.2017 12:25:06:18410 010,-Kč907 090,-Kč
Dražitel č.602818.07.2017 12:25:21:57610 000,-Kč917 090,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.07.2017 v 12:30:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.6028 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 917 090,-Kč

Zveřejněno dne 18.07.2017 v 12:30:21Přijmout cookies