JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků - komunikací v Říčanech o výměře 677 m2

Vloženo: 26.6.2017 10:37 | číslo dražby: 1609

150 000 Kč

Dražba začala: 31.07.2017 11:00:00Dražba skončila: 31.07.2017 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0745 D 000065 / 17
Nejnižší podání: 150 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 830 000,-Kč
Dražební jistota: 30 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18. 7. 2017 od 10:00 do 10:30 2. termín 25. 7. 2017 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Šumavská, Říčany, Praha - východ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Říčany
Ulice: Šumavská
GPS souradnice: 49.9915361N, 14.6759125E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- pozemek parcelní číslo. 1410/9, evidovaná výměra 193 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace;
- pozemek parcelní číslo. 1413/1, evidovaná výměra 43 m2, druh pozemku trvalý travní porost;
- pozemek parcelní číslo 1652/36, evidovaná výměra 9 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace;
- pozemek parcelní číslo 1652/39, evidovaná výměra 111m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace;
- pozemek parcelní číslo 1652/40, evidovaná výměra 321 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace.
vše zapsáno na LV č. 3739 vedeném Katastrální území Říčany u Prahy, obec Říčany, okres Praha – východ, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště – Praha – východ.

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nacházejí ve stabilizované zástavbě rodinných domů a tvoří část přístupových pozemků s příjezdovou komunikací. Pozemky souvisejí s ulicemi Šumavská a Marie Pujmanové v jihovýchodní části Říčan na Praze – východ.
Jedná se o specifický pozemek, tj část přístupové komunikace k rodinným domům. Komunikace nese název a je vedena v pasportizaci obce, jedná se tak o veřejné prostranství.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies