JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba stavebního pozemku o výměře 3 055m2, Byšice u Mělníka

Vloženo: 22.11.2017 12:03 | číslo dražby: 1932

1 144 700 Kč

Dražba začala: 04.01.2018 11:00:00Dražba skončila: 04.01.2018 11:40:03

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000094 / 17
Nejnižší podání: 814 700,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 222 000,-Kč
Dražební jistota: 60 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19.12.2017 od 10:00 do 10:30 2. termín 02.01.2018 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Mladoboleslavská 419, 277 32 Byšice (naproti Čerpací stanici), GPS: 50.3145750N, 14.6130650E Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Byšice
Ulice: Mladoboleslavská 419
GPS souradnice: 50.3145750N, 14.6130650E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Pozemek parc.č. 1350, výměra 3 055 m2, druh pozemku orná půda, zapsáno na LV 111, pro Katastrální území Byšice, obec Byšice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, (dále jen „předmět dražby“ a „pozemek“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětem dražby je pozemek parc.č.1350 o celkové výměře 3 055 m2, vedeném v katastru nemovitostí jako orná půda, obec Byšice, katastrální území Byšice, okres Mělník, vše zapsané na LV č.111. Jedná se o mírně svažitý téměř obdélníkový pozemek s přístupem po nezpevněné komunikaci v blízkosti ul. Mladoboleslavská.

Pozemek je nezastavěný a dle platného územního plánu obce Byšice je tento pozemek veden jako plocha bydlení v rodinných domech, je tedy určeno pro bydlení v individuálních rodinných domech o maximálně dvou nadzemních podlažích a podkroví, max. výška 10,5 m. Z hlediska limitů prostorové regulace, která je součástí schváleného územního plánu je v této lokalitě : minimální velikost pozemku 1200 m2, koeficient zastavění plochy max. 0,2, koeficient nezpevněných ploch min. 0,7. Zástavba bude situována mimo ochranné pásmo silnice I/16, podmínkou je nejpozději v rámci územního řízení předložit podrobné vyhodnocení hluku (hlukovou studii) z provozu na silnici I/16 s ohledem na chráněné venkovní prostory staveb nových obytných objektů v přímé návaznosti na silnici I/16.

V současné době je pozemek volný, zatravněný. Z jižní části tvoří hranici pozemku zděná zeď, která odděluje pozemek s výstavbou nového rodinného domu. V obci je veřejný vodovod, kanalizace i zemní plyn. Napojení na tyto inženýrské sítě je třeba projednat s příslušnými úřady. Obec Byšice má základní občanskou vybavenost.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• zástavní právo exekutorské, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zahájení exekucí, rozhodnutí o úpadku, zapsáno do majetkové podstaty – zápis proveden dne 14.08.2017 (Z-3633/2017-206)

• zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.764004.01.2018 11:04:33:0260,-Kč814 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:06:24:58310 000,-Kč824 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:07:57:51810 000,-Kč834 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:09:43:84310 000,-Kč844 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:10:35:87610 000,-Kč854 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:11:30:51310 000,-Kč864 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:12:01:40510 000,-Kč874 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:12:37:10750 000,-Kč924 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:13:48:52050 000,-Kč974 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:14:35:42320 000,-Kč994 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:15:01:37910 000,-Kč1 004 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:15:25:29510 000,-Kč1 014 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:16:14:63710 000,-Kč1 024 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:16:54:17130 000,-Kč1 054 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:26:06:85010 000,-Kč1 064 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:26:16:47110 000,-Kč1 074 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:28:19:43110 000,-Kč1 084 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:28:41:01820 000,-Kč1 104 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:30:37:98310 000,-Kč1 114 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:30:58:64410 000,-Kč1 124 700,-Kč
Dražitel č.764004.01.2018 11:33:41:58910 000,-Kč1 134 700,-Kč
Dražitel č.762904.01.2018 11:35:03:84010 000,-Kč1 144 700,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 04.01.2018 v 11:40:03

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7629 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 144 700,-Kč

Zveřejněno dne 04.01.2018 v 11:40:03Přijmout cookies