JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba el. spotřebičů, nábytku aj., okres Mělník

Vloženo: 4.12.2017 11:03 | číslo dražby: 1937

46 500 Kč

Dražba začala: 16.01.2018 11:00:00Dražba skončila: 16.01.2018 12:13:06

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000093 / 17
Nejnižší podání: 26 500,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 27 500,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.01.2018 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Svatováclavská 17/9, 276 01 Mělník, GPS: 50.3508544N, 14.4741831E. Více informací na tel 257 22 33 22. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Svatováclavská 17/9
GPS souradnice: 50.3508544N, 14.4741831E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení a popis předmětu dražby a jeho stavu:
Úhrnkem vybavení hotelu v majetku dlužníka sepsané v majetkové podstatě pod položkou m3, m4, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m16 a m20, představující el. spotřebiče, nábytek aj., nacházejících se u společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o. nacházející se v hotelu U Rytíře na adrese Svatováclavská 17/9, 276 01 Mělník.

Přesnější soupis položek:
- sedací souprava 7 ks, vč. křesel a taburetu, stůl 18 ks, mrazák bílý, lednice bílá 2 ks, LCD TV Sony 1 ks, LCD TV Changhong 7 ks, automat. pračka Zanussi, automat. pračka NoName, sušička prádla Bosh, šlehač ETA, židle 60ks různé druhy,(dále jen „předmět dražby“).

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby ani úplnost soupisu a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.


Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.765016.01.2018 11:03:55:6961 000,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:04:30:7991 000,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:28:20:2041 000,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:29:26:2741 000,-Kč30 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:30:54:1981 000,-Kč31 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:31:35:5251 000,-Kč32 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:33:19:5151 000,-Kč33 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:35:49:1051 000,-Kč34 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:40:02:4361 000,-Kč35 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:41:10:4031 000,-Kč36 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:45:26:3751 000,-Kč37 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:46:22:4531 000,-Kč38 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:49:00:2621 000,-Kč39 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:51:36:5751 000,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 11:54:59:7481 000,-Kč41 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 11:57:42:8941 000,-Kč42 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 12:01:48:8641 000,-Kč43 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 12:02:54:1031 000,-Kč44 500,-Kč
Dražitel č.742916.01.2018 12:05:40:7951 000,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.765016.01.2018 12:08:06:7781 000,-Kč46 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.01.2018 v 12:13:06

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7650 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 46 500,-Kč

Zveřejněno dne 16.01.2018 v 12:13:06Přijmout cookies