JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba zásob materiálu pro rozvody topení, cca 55 165 Ks v hodnotě cca 2 000 000 Kč společnosti VAMOS, spol. s r.o. - možný odpočet DPH 21 %

Vloženo: 8.12.2017 10:25 | číslo dražby: 1962

313 900 Kč

Dražba začala: 16.01.2018 11:00:00Dražba skončila: 16.01.2018 11:33:54

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000087 / 17
Nejnižší podání: 208 900,-Kč
Minimální příhoz: 15 000,-Kč
Určená cena: 2 088 541,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 08.01.2018 od 14:30 do 15:00 2. termín 15.01.2018 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese:Velvarská 12, 252 62 Horoměřice, GPS: 50.1348142N, 14.3361167E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Město: Horoměřice
Ulice: Velvarská 12
GPS souradnice: 50.1348142N, 14.3361167E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem zásoby materiálu pro rozvody topení dlužníka VAMOS, spol. s r.o., IČO: 169 81 421, se sídlem Velvarská 12, 252 62 Horoměřice, nacházející se na adrese: Velvarská 12, 252 62 Horoměřice. Jedná se cca o 55 165 ks zásob, sepsané v Seznamu zásob přiloženým dlužníkem k Návrhu na zahájení ins. řízení, ke dni 30.09.2016,popis předmět dražby je uveden v insolvenčním spisu na listu A-7, str. 258 až str. 330 a blíže specifikován v příloze dražební vyhlášky č. 1 – VAMOS_Stav zásob I. (dále jen „předmět dražby“).

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby ani úplnost soupisu zásob a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, s ohledem na § 20 odst. 4 z. č. 26/2000 Sb. v platném znění, že vzhledem k povaze věci byla lhůta pro uveřejnění Dražební vyhlášky na centrální adrese a úřední desce přiměřeně zkrácena.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb.v platném znění ihned(ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtěnejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáníma převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.766316.01.2018 11:20:40:9370,-Kč208 900,-Kč
Dražitel č.762116.01.2018 11:25:44:43015 000,-Kč223 900,-Kč
Dražitel č.766316.01.2018 11:26:48:23515 000,-Kč238 900,-Kč
Dražitel č.762116.01.2018 11:27:09:78715 000,-Kč253 900,-Kč
Dražitel č.766316.01.2018 11:27:21:48715 000,-Kč268 900,-Kč
Dražitel č.762116.01.2018 11:28:02:41615 000,-Kč283 900,-Kč
Dražitel č.766316.01.2018 11:28:29:29315 000,-Kč298 900,-Kč
Dražitel č.762116.01.2018 11:28:54:25015 000,-Kč313 900,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.01.2018 v 11:33:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7621 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 313 900,-Kč

Zveřejněno dne 16.01.2018 v 11:33:54Přijmout cookies