JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků o celkové výměře 1 925 m2, Kunovice u Uherského Hradiště

Vloženo: 21.2.2018 13:32 | číslo dražby: 2022

45 000 Kč

Dražba začala: 05.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 05.04.2018 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000004 / 18
Nejnižší podání: 30 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 60 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.02.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 03.04.2018 od 14:00 do 14:30 Sraz na místo prohlídky je na adrese: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Osvobození 699, 686 04 Kunovice, GPS: 49.0291153N, 17.4759556E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Město: Kunovice
Ulice: Kunovice
GPS souradnice: 49.0291153N, 17.4759556E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• pozemek parc. č. 1638/252 o výměře 479 m2 – ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha;
• pozemek parc. č. 3299/234 o výměře 312 m2 - orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond;
• pozemek parc. č. 3299/235 o výměře 742 m2 - orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond;
• pozemek parc. č. 3300/8 o výměře 28 m2 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace;
• pozemek parc. č. 3301/96 o výměře 364 m2 - orná půda, způsob využití - zemědělský půdní fond;
Vše zapsáno na LV č. 3260 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Kunovice, Kat. území Kunovice u Uherského Hradiště; (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Převážně zemědělské pozemky a ostatní plochy situované u areálu bývalého ZD Kunovice. Pozemek p.č.1638/252 je zahrnut v platném územním plánu do ploch pro výstavbu zemědělských objektů.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.819505.04.2018 11:00:33:9400,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.842505.04.2018 11:08:15:9771 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.819505.04.2018 11:10:14:0201 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.842505.04.2018 11:12:12:7471 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.819505.04.2018 11:14:14:3481 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.842505.04.2018 11:15:00:9391 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.819505.04.2018 11:17:05:2341 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.805605.04.2018 11:17:55:5341 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.842505.04.2018 11:18:05:2801 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.805605.04.2018 11:18:46:4431 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.819505.04.2018 11:19:44:1271 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.805605.04.2018 11:20:21:8511 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.842505.04.2018 11:20:56:3091 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.805605.04.2018 11:21:31:0901 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.819505.04.2018 11:22:08:8481 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.805605.04.2018 11:22:48:0721 000,-Kč45 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.04.2018 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8056 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 45 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.04.2018 v 11:30:00Přijmout cookies