JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nových skladových zásob – 38 ks PC Fujitsu Esprimo P556, P520, P420 a P420 vč. licencí Windows 10, PC Lenovo, 10 ks použitých pracovních stanic vč. Monitorů a klávesnicí, 13 ks LCD monitorů, 46 ks 2 GB pamětí Fujitsu, Myši Microsoft aj., odpočet

Vloženo: 16.3.2018 13:42 | číslo dražby: 2041

229 000 Kč

Dražba začala: 19.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.04.2018 12:41:52

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000101 / 17 - 2
Nejnižší podání: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 355 618,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 05.04.2018 od 15:00 do 15:30 2. termín 12.04.2018 od 15:00 do 15:30 3. termín 18.04.2018 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora, GPS: 49.9498619N, 15.2676467E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Město: Kutná Hora
Ulice: Kollárova 589/7
GPS souradnice: 49.9498619N, 15.2676467E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem soubor movitého majetku, kterým jsou nové skladové zásoby a použitý drobný hmotný majetek, tj.: 38 nových počítačů Fujitsu Esprimo s licencí Windows 10, 10 použitých pracovních stanic se software včetně monitorů a klávesnic, 13 nových LCD monitorů, 46 2 GB pamětí Fujitsu, myši Microsoft aj. Podrobný seznam blíže specifikován v příloze dražební vyhlášky č. 1 - Podrobný seznam dražených položek zásob.

Předmět dražby se nachází v prodejně výpočetní techniky v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese ul. Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora. Sepsané v majetkové podstatě dlužníka Michal Karban, nar.: 26.4.1972, IČO: 66757894, bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice uveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 71 INS 3323/2017, B-4 v oddíle B – použité movité věci a C – nové movité věci (vyjma položek C461 až C470); (dále jen „předmět dražby“).
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník dále upozorňuje, že Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby nemusí být identický s položkami soupisu majetkové podstaty nazvanými skladové zásoby a v případě nesprávnosti či neúplnosti soupisu položek neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.820519.04.2018 11:01:01:0880,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:05:50:9031 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 11:06:55:4531 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.844019.04.2018 11:09:27:8021 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.926819.04.2018 11:10:39:4731 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:15:27:3531 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.844019.04.2018 11:16:33:9051 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:21:56:3771 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.844019.04.2018 11:23:26:0545 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:25:28:3545 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:26:10:0391 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:26:42:6911 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.844019.04.2018 11:27:08:1051 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:28:16:1491 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:29:09:4961 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.924919.04.2018 11:29:42:8374 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:30:00:1411 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:30:12:6231 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.820519.04.2018 11:30:48:1577 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:32:12:9531 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.861019.04.2018 11:33:06:5661 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:33:24:6441 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:33:47:4681 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.820519.04.2018 11:34:06:9535 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:34:26:5891 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:36:26:7533 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.926819.04.2018 11:36:57:5953 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:38:06:3461 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:38:40:3871 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:39:08:7421 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 11:40:26:5641 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:40:48:9381 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:41:30:6171 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:42:34:7821 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:44:25:5611 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:45:52:5061 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:46:47:6131 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:47:36:2361 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:48:12:2981 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:49:14:8891 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:50:20:1751 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:51:40:7091 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:52:28:2011 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:52:55:3981 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:53:31:7511 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:54:16:7481 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:54:46:06710 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.818119.04.2018 11:55:12:2371 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:55:32:2401 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:56:20:21118 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:56:50:4601 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 11:58:51:9821 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.906719.04.2018 11:59:27:3941 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:00:46:2728 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:05:10:1451 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:06:04:0791 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:08:28:7271 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:10:18:6106 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:14:25:1521 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:14:48:7571 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:18:44:2751 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:20:03:8631 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:24:25:5711 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:25:20:2861 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:30:10:2221 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:30:42:1941 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.919719.04.2018 12:35:07:2981 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.846819.04.2018 12:36:52:6971 000,-Kč229 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.04.2018 v 12:41:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8468 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 229 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.04.2018 v 12:41:52