JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nových skladových zásob - vybavení prodejny, počítačové komponenty (3x přenosná klimatizace Electrolux, dotykový tablet Lenovo MIIX, Google Nexus 10, 7x Externí disk 1 TB, aj.), odpočet DPH

Vloženo: 16.3.2018 14:08 | číslo dražby: 2045

96 000 Kč

Dražba začala: 19.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.04.2018 12:11:40

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000101 / 17 - 6
Nejnižší podání: 58 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 173 762,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 05.04.2018 od 15:00 do 15:30 2. termín 12.04.2018 od 15:00 do 15:30 3. termín 18.04.2018 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora, GPS: 49.9498619N, 15.2676467E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Město: Kutná Hora
Ulice: Kollárova 589/7
GPS souradnice: 49.9498619N, 15.2676467E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem soubor movitého majetku, kterým jsou nové skladové zásoby a použitý drobný hmotný majetek, tj.: vybavení prodejny (stoly, vitríny, regály), počítačové komponenty (pevné disky, SSD disky, paměti DDR4, DDR3 a DDR2, Wifi routery, switche a kabely. Podrobný seznam blíže specifikován v příloze dražební vyhlášky č. 1 - Podrobný seznam dražených položek zásob.

Předmět dražby se nachází v prodejně výpočetní techniky v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese ul. Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora. Sepsané v majetkové podstatě dlužníka Michal Karban, nar.: 26.4.1972, IČO: 66757894, bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice uveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 71 INS 3323/2017, B-4 v oddíle B – použité movité věci a C – nové movité věci (vyjma položek C461 až C470); (dále jen „předmět dražby“).
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník dále upozorňuje, že Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby nemusí být identický s položkami soupisu majetkové podstaty nazvanými skladové zásoby a v případě nesprávnosti či neúplnosti soupisu položek neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.919519.04.2018 11:13:02:5310,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:17:55:2201 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.844319.04.2018 11:19:26:0491 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.926719.04.2018 11:24:10:9951 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:25:49:8541 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:27:16:2721 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.919519.04.2018 11:27:37:8721 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:27:51:1481 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:28:21:1521 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:28:55:8551 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:30:50:6911 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:31:34:0101 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:31:51:9541 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.860819.04.2018 11:32:33:3421 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:33:16:5031 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.860819.04.2018 11:33:45:1591 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:34:13:0591 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.919519.04.2018 11:34:49:9371 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:35:15:7091 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:38:00:4621 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.860819.04.2018 11:38:18:8991 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:39:48:0001 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.919519.04.2018 11:41:02:5811 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:41:35:5771 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:42:53:7761 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:43:42:1981 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:44:50:4891 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.919519.04.2018 11:45:02:7791 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:45:45:5301 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:46:25:9751 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:48:43:3231 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:49:32:0991 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.919519.04.2018 11:52:23:8851 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:53:02:2201 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:55:19:2791 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 11:57:13:1841 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 11:59:44:6771 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.817719.04.2018 12:03:44:0891 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.847319.04.2018 12:06:40:0191 000,-Kč96 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.04.2018 v 12:11:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8473 - Tiskárna Úvaly, spol s r.o. - Bezručova 726, Úvaly, 250 82 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 96 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.04.2018 v 12:11:40