JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba exkluzivního pozemku s výhledem Praha 5, Hřebenky

Vloženo: 20.3.2019 14:14 | číslo dražby: 2501

18 000 000 Kč

Dražba začala: 30.04.2019 11:00:00Dražba skončila: 30.04.2019 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0745 D 000053 / 18
Nejnižší podání: 18 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 35 600 000,-Kč
Dražební jistota: 1 000 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 09.4.2019 od 9:30 do 10:00 2. termín 16.4.2019 od 9:30 do 10:00 3. termín 23.4.2019 od 9:30 do 10:00 4. termín 29.4.2019 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Švédská 107/39, Praha 5, Smíchov.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Švédská 107/39

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• parc.č. 3367 o výměře 380 m2 - zahrada;
• parc.č. 3368 o výměře 1 241 m2 - zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 14 196, pro katastrální území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětem dražby jsou pozemky par.č. 3367 o celkové výměře 380 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zahrada a par.č. 3368 o celkové výměře 1241 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, ul. Švédská, obec Praha, katastrální území Smíchov, vše zapsané na LV č. 14196. Oba pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Pozemky se nacházejí na západní a jižní straně od Usedlosti Hřebenka. Jedná se o mírně svažitý pozemek do písmene L. V současné době není pozemek napojen na žádné inženýrské sítě. K dispozici jsou inženýrské sítě v ul. Švédská (vodovod, kanalizace, elektrická energie a zemní plyn). Příjezd na pozemek je předmětem soudního sporu u Obvodního soudu pro Prahu 5 sp.zn. 31 C 270/2017. Územním plánem jsou pozemky zařazeny do území VV - veřejné vybavení. Na tyto pozemky je vypracována společností Studio Anarchitekt s.r.o. studie na výstavbu domu pro seniory. Ve studii je navržen objekt s obdélníkovým půdorysem, dvěma podzemními podlažími a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt má sedlovou střechu. Zastavěná plocha objektu je 474 m2, podlahová plocha je 2 846 m2.
Pozemky se nacházejí ve velmi atraktivní lokalitě s veškerou občanskou vybaveností v okolí

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Probíhající soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 31 C 270/2017, kdy předmětem je žaloba o zřízení práva cesty s Městskou částí Praha 5, kdy Rada městské části Praha 5 dne 17.4.2019 číslo usnesení RMČ/16/435/2019 mimo jiné neschválila smírné řešené sporu. Vydražitel vstoupí do citovaného soudního řízení namísto vlastníka.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies