JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba lesních pozemků cca 22 000 m2, kú. Strážkovice

Vloženo: 16.5.2019 16:01 | číslo dražby: 2543

197 500 Kč

Dražba začala: 21.05.2019 10:00:00Dražba skončila: 21.05.2019 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 0745 D 000048 / 19
Nejnižší podání: 197 500,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 395 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 9.5.2019 od 16:00 do 16:30 2. termín 16.5.2019 od 16:00 do 16:30 Místo prohlídky je na adrese: Strážkovice, GPS: 48°53'06.59"N, 14°34'15.76"E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pkb8
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Město: Strážkovice
GPS souradnice: 48°53'06.59"N, 14°34'15.76"E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• Parcela č. 1335/1 o výměře 1907 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 1335/14 o výměře 10 790 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 1344 o výměře 9 343 m2 zapsaná jako lesní pozemek
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 649, pro katastrální území Strážkovice, obec Strážkovice, okres České Budějovice, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o pozemky orientované svoji dlouhou stranou v přibližném směru Z-V až JZ- SV. Nacházejí se v jižní části k.ú. Strážkovice a jsou součástí lesního komplexu s místním názvem „Strážkovický les“. V JV části, při hranici k. ú. jsou pozemky č. parcel č. parcely 1335/1 a 1335/14 cca 1.5 km jižně od obce Strážkovice, pozemek č. parcely 1344 na mírně J exponovaném svahu nad chatovou zástavbou „Želízkův mlýn“ cca 2 km od obce.
Dle převládající dřeviny a souboru lesních typů (SLT) jsou porostní skupiny zařazeny v hospodářských souborech (HS). Na pozemku č. parcely 1335/1 převládající smrk s vtroušenou borovicí na SLT 4H v HS 451 s obmýtní dobou 100 let. Na pozemku č. parcely 1335/14 smrk na SLT 40 v HS 471 s obmýtní dobou 110 let, na SLT 4I HS 431, obmýtí rovněž 110 let, na SLT 4H v HS 431 s obmýtní dobou 100 let. U převládající borovice se smrkem ve skupině 2F k4 na SLT 4I HS 433s obmýtní dobou 110 let, vtroušený dub s minimálním vyhláškovým obmýtím 120 let. Ve skupině 2 F k5 buk s dubem na SLT 4I v HS 456 s obmýtím 130 let, příměs douglasky s maximálním vyhláškovým obmýtím 120 let.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.


Přijmout cookies