JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pohledávek společnosti STAVPRAN, spol. s r.o.

Vloženo: 19.7.2019 16:15 | číslo dražby: 2630

5 000 Kč

Dražba začala: 22.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 22.08.2019 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000013 / 19
Nejnižší podání: 5 000,-Kč
Minimální příhoz: 100,-Kč
Určená cena: 39 082,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 9.8.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Paclík – insolvenční správce a spol., U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Malátova 633
GPS souradnice: 50.0777467N, 14.4064831E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor pohledávek společnosti STAVPRAN, spol. s r.o., IČO 40523802, se sídlem Resslova 332/12, 301 00 Plzeň za různými dlužníky, kdy přesná specifikace je uvedena v příloze této Dražební vyhlášky Soupis pohledávek STAVPRAN, spol. s r.o.;
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Navrhovatel neručí za dobytnost pohledávky. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně prohlašuje, že pohledávka je nejistá a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytná. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po přechodu vlastnického práva k pohledávce provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele.
Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby.
V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost.
Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1573522.08.2019 10:03:30:6060,-Kč5 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.08.2019 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15735 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 5 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.08.2019 v 10:30:00Přijmout cookies