JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozůstalosti po herci Gustavovi Vondráčkovi

Vloženo: 19.9.2019 9:14 | číslo dražby: 2677

6 900 Kč

Dražba začala: 10.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 10.10.2019 11:16:56

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000097 / 19
Nejnižší podání: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 100,-Kč
Určená cena: 25 350,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: Položka A): 1. termín 7.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Odtahové parkoviště Správy služeb hl. m. Prahy, Ke Křížkám 2, 107 00 Praha-Dubeč, GPS: 50.0661622N, 14.5996344E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/luhugaluzu Položka B): 1. termín 8.10.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 9.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Šubertova 1273/6, Praha 2, Vinohrady, GPS: 50.0765089N, 14.4376983E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jurekuvava
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 2
Město: Praha 2
Ulice: Šubertova 1273/6

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor movitých věcí:
A.
Osobní automobil Ford Fiesta, VIN: WFOBXXGAJBTG97879, RZ: 1AK2046
B.
Úhrnkem pozůstalost po Gustavu Vondráčkovi, narozeném 12.1.1925, naposledy bytem Šubertova 1273/6, Praha 2, Vinohrady,
zemřelém dne 5.9.2015 nacházející se v nájemním bytě na adrese Praha 2, Vinohrady, Šubertova 1273/6, jedná se zejména o tyto
položky:
• nábytek a ostatní bytové zařízení (barevný televizor zn. Grundig, úhlopříčka 55 cm, barevný televizor zn. Grundig, úhlopříčka 60 cm, chladnička neznámé značky)
• Pianino Dalibor
• Diapozitivy, fotografie, pamětní medaile TJ Blaník
• šatstvo, prádlo a obuv zůstavitele
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
A.
Stav osobního automobilu Ford Fiesta, VIN: WFOBXXGAJBTG97879, RZ: 1AK2046 odpovídá stáří a způsobu uskladnění.
B.
Pozůstalost označená písmem B je stavu odpovídajícímu stáří a způsobu uskladnění, navrhovatel ani dražebník neodpovídají za
úplnost soupisu.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1657410.10.2019 10:22:32:1250,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:28:40:218100,-Kč1 100,-Kč
Dražitel č.1657410.10.2019 10:31:07:928100,-Kč1 200,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:32:48:715100,-Kč1 300,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:33:33:083200,-Kč1 500,-Kč
Dražitel č.1657410.10.2019 10:34:06:830100,-Kč1 600,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:34:42:830100,-Kč1 700,-Kč
Dražitel č.1657410.10.2019 10:35:24:335100,-Kč1 800,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:35:59:9181 100,-Kč2 900,-Kč
Dražitel č.1657410.10.2019 10:37:14:085100,-Kč3 000,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:38:36:361100,-Kč3 100,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:39:32:767100,-Kč3 200,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:42:01:152100,-Kč3 300,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:42:28:1431 000,-Kč4 300,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:44:17:770100,-Kč4 400,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:44:53:507100,-Kč4 500,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:45:10:942100,-Kč4 600,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:46:25:731100,-Kč4 700,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:50:37:865100,-Kč4 800,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:51:15:353100,-Kč4 900,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:52:48:757100,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:55:08:765100,-Kč5 100,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:55:55:921100,-Kč5 200,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 10:57:33:906100,-Kč5 300,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 10:58:47:236100,-Kč5 400,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 11:00:38:916100,-Kč5 500,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 11:02:19:159100,-Kč5 600,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 11:03:26:7431 000,-Kč6 600,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 11:04:18:776100,-Kč6 700,-Kč
Dražitel č.1699010.10.2019 11:07:22:011100,-Kč6 800,-Kč
Dražitel č.1658510.10.2019 11:11:56:957100,-Kč6 900,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.10.2019 v 11:16:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16585 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 900,-Kč

Zveřejněno dne 10.10.2019 v 11:16:56Přijmout cookies