JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná aukce vepřínu obec Božejovice, okr. Tábor

Vloženo: 17.10.2019 11:21 | číslo aukce: 2706

50 000 Kč

Aukce začala: 21.11.2019 10:00:00Aukce skončila: 21.11.2019 10:30:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000117 / 19
Nejnižší podání: 50 000,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 200 000,-Kč
Aukční jistota: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce nebyly stanoveny. Prohlídky je možné provádět po předchozí domluvě s dražebníkem na tel. 257 313 330 nebo e-mailu info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Město: Jistebnice

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Soubor nemovitých věcí včetně příslušenství a včetně případných přípojek k inženýrským sítím a to:
• zem. Stav. bez čp/če, na pozemcích parc.č. St. 181, St. 182, St. 183, St. 184 a St. 185;
• jiná st. bez čp/če, na pozemcích parc.č. St. 186 a St. 187;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na LV č. 251,
pro katastrální území Božejovice, obec Jistebnice, okres Tábor,
(dále jen „předmět aukce“).
Popis stavu předmětu aukce:
Zemědělská stavba bez č.p./č.e. je přízemní stavbou postavenou do tvaru kříže, kratší strany jsou cca uprostřed stavby dvoupodlažní. Severní strana zem. objektu je užívaná jako vepřín a je ve zhoršeném technickém stavu, v prostřední dvoupodlažní části se nachází z části obyvatelné prostory a sklady ve zhoršeném technickém stavu a dále jižní část objektu je v havarijním stavu v současném stavu neužívaný (sklady). Vstup a příjezd je po zpevněné štěrkové cestě ve vlastnictví jiných vlastníků s návazností na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce. Zemědělská stavba se nachází v průmyslové zóně části obce Božejovice. Ve vzdálenosti cca 300 m od objektu se nachází zastávka ČSAD a smíšené zboží. Ostatní infrastruktura v dojezdové vzdálenosti (Jistebnice 5 km). Svislé nosné zdivo je zděné z plných cihel tl. 30 cm, krov dřevěný sedlový s krytinou eternitové šablony, klempířské prvky jsou pozinkované. Stropy jsou dřevěné. Schodiště je dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená a vstupní dveře jsou dřevěné. Zem. stavba je napojená na el. síť, obecní vodovod a odpady jsou svedeny do žumpy.
Součástí nemovitosti je i vedl. stavba - jiná stavba bez č.p./č.e. užívaná jako sklad v průměrném až zhoršeném technickém stavu umístěná na pozemcích jiných vlastníků bez právního přístupu a příjezdu.
Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• K nemovitosti jsou omezena vlastnická práva - viz. odd. C) výpisu z KN, LV 251.
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Horák Petr
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Horák Petr
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Horáková Yvona
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon).

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 6.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1755221.11.2019 10:01:49:6130,-Kč50 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 21.11.2019 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.17552
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.11.2019 v 10:30:00Přijmout cookies