JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 3+1/L 76 m2 v Praze 8, Bohnicích

Vloženo: 21.2.2020 12:11 | číslo dražby: 2776

4 020 000 Kč

Dražba začala: 31.03.2020 10:00:00Dražba skončila: 31.03.2020 11:20:33

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000127 / 19
Nejnižší podání: 3 020 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 928 000,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
Dispozice: 3+1
Konstrukce budovy: panelová
Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: osobní
Plocha užitná: 76 m²
Plocha podlahová: 76 m²
Počet podlaží: 1
Podlaží: 5.
Topení: ústřední dálkové
Parkování: parkoviště
Umístění: sídliště
Termín prohlídky: 1. termín 30.3.2020 od 9:00 do 9:30 2. termín 31.3.2020 od 8:30 do 9:00 Místo prohlídky je na adrese: Lindavská 781/9, 181 00 Praha 8, GPS: 50.1293700N, 14.4335389E, mapy: https://mapy.cz/s/daralazoje. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 8
Město: Praha 8
Ulice: Lindavská 781/9, Praha 8, Bohnice
GPS souradnice: 50.1293700N, 14.4335389E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• jednotka č. 781/147 - byt v budově č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na společných částech domu č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na pozemcích, a to parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 1084, 1623 a 617 pro katastrální území Bohnice, obec Praha.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jednotka č. 781/147 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemku má dispozice 3 + 1 a nachází se v 6.NP v krajní sekci č.p. 781 řadového bytového domu č. p. 781, 782, 783, 784 a 785. Panelový dům postaven asi kolem roku 1980. Bytový dům má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. Dům má plochou střechu, fasáda je zateplena, okna jsou plastová. V domě je výtah.
Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 s dispozičním řešením: kuchyně, pokoj, pokoj, pokoj, předsíň, koupelna, WC, lodžie, sklep umístěný v 1.PP.
Vzhledem k tomu, že nebyl vlastníky bytové jednotky umožněn přístup, nebylo možné zdokumentovat stav a vybavení této jednotky. Bytová jednotka má ústřední dálkové vytápění a ohřev TUV. Lodžie je zasklená. Stav a provedení bytového jádra nebylo možné zjistit. V současné době je bytová jednotky obývána.
Dále je předmětem dražby spoluvlastnický podíl ve výši 76/8717 na pozemcích par.č.600/63 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/64 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/65 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/66 o celkové výměře 298 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/67 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemky zcela zastavěné bytovými domy č.p.781, 782, 783, 784 a 785. Pozemky lez napojit na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Územním plánem je pozemek zařazen do území OB – čistě obytného. Pozemky jsou zařazeny do cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Praha, CMP 2019, mapový list 23, skupina 10047.
Pozemky se nenacházejí v záplavovém území.
V současné době vlastník bytové jednotky nespolupracuje a neumožnil opakovaně prohlídku bytové jednotky. Dále se na adrese bytové jednotky nachází sídlo firmy CARDI, spol. s r. o. IČO: 442 65 638. Lze předpokládat, že vyklizení bytové jednotky se bude nutné domáhat soudní cestou. Tato skutečnost je finančně a časově náročná a byla zohledněna v ocenění předmětu dražby.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1754-2020.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo smluvní
• Dražební vyhláška
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Mejzrová Taťana
• Nařízení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Mejzrová Taťana
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Mejzrová Taťana
• Zahájení exekuce - Mejzrová Taťana
• Zahájení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 74512719.
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1882331.03.2020 10:00:58:2240,-Kč3 020 000,-Kč
Dražitel č.1882331.03.2020 10:03:55:56210 000,-Kč3 030 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:19:04:78010 000,-Kč3 040 000,-Kč
Dražitel č.1869831.03.2020 10:20:34:98010 000,-Kč3 050 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:25:10:95610 000,-Kč3 060 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:26:42:35010 000,-Kč3 070 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:28:11:58510 000,-Kč3 080 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:28:43:97410 000,-Kč3 090 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:29:12:07910 000,-Kč3 100 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:30:28:30610 000,-Kč3 110 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:31:05:78210 000,-Kč3 120 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:31:33:64110 000,-Kč3 130 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:32:46:47210 000,-Kč3 140 000,-Kč
Dražitel č.1882331.03.2020 10:33:16:12820 000,-Kč3 160 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:33:59:51910 000,-Kč3 170 000,-Kč
Dražitel č.1882331.03.2020 10:34:40:93820 000,-Kč3 190 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:35:32:27310 000,-Kč3 200 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:35:51:58510 000,-Kč3 210 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:36:01:73710 000,-Kč3 220 000,-Kč
Dražitel č.1882331.03.2020 10:36:21:08120 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:37:16:87110 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 10:37:34:653100 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.1882331.03.2020 10:37:59:39310 000,-Kč3 360 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:38:19:08710 000,-Kč3 370 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:40:11:12610 000,-Kč3 380 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:40:28:49010 000,-Kč3 390 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:40:50:83510 000,-Kč3 400 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:41:41:26210 000,-Kč3 410 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 10:42:21:20390 000,-Kč3 500 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:42:40:84110 000,-Kč3 510 000,-Kč
Dražitel č.1857431.03.2020 10:43:45:04510 000,-Kč3 520 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 10:44:10:18480 000,-Kč3 600 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:44:40:23910 000,-Kč3 610 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 10:45:31:28090 000,-Kč3 700 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:45:37:69410 000,-Kč3 710 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:48:40:34010 000,-Kč3 720 000,-Kč
Dražitel č.1882731.03.2020 10:51:03:58720 000,-Kč3 740 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:53:26:01310 000,-Kč3 750 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 10:55:49:62450 000,-Kč3 800 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 10:58:12:68210 000,-Kč3 810 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 11:02:03:75190 000,-Kč3 900 000,-Kč
Dražitel č.1881031.03.2020 11:03:17:19010 000,-Kč3 910 000,-Kč
Dražitel č.1861531.03.2020 11:04:03:19110 000,-Kč3 920 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 11:06:24:87780 000,-Kč4 000 000,-Kč
Dražitel č.1861531.03.2020 11:10:41:97410 000,-Kč4 010 000,-Kč
Dražitel č.1867631.03.2020 11:15:33:71010 000,-Kč4 020 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.03.2020 v 11:20:33

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18676 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 020 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.03.2020 v 11:20:33Přijmout cookies