JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná aukce lesních pozemků, cca 15 tis m2, Janová, okr. Vsetín

Vloženo: 25.9.2020 10:33 | číslo aukce: 2978

85 573 Kč

Aukce začala: 03.11.2020 10:00:00Aukce skončila: 03.11.2020 10:30:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000041 / 20
Nejnižší podání: 85 573,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 125 360,-Kč
Aukční jistota: 10 000,-Kč
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Janová

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
Pozemek parc. č. 2491/2 o výměře 14 246 m2 – lesní pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 1587, pro katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Lesní pozemek o výměře 14 246 m2 se nachází mimo zastavěné území obce Janová. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku na výměře 8 600 m2 jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 10; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 60 % - buk, 25 % - smrk, 10 % - jedle a 5 % - lípa ve věku 99 let, obmýtí – 120 a na výměře 5 646 m2 se jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 5; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 98 % - smrk a 2 % - lípa ve věku 55 let, obmýtí – 110; nyní vše bez porostu.
Janová je obec s počtem 763 obyvatel (Malý lexikon obcí ČR - 2016).

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 1587, kú Janová
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o.
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 25.11.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2088603.11.2020 10:24:57:4860,-Kč85 573,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 03.11.2020 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.20886
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 85 573,-Kč

Zveřejněno dne 03.11.2020 v 10:30:00Přijmout cookies