JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce pozemků 2 058 m2, Luby I, okr. Cheb

Vloženo: 29.9.2020 13:41 | číslo aukce: 2981

200 000 Kč

Stav aukce: Ukončené - upuštěno od dražby
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000066 / 20
Nejnižší podání: 200 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 300 000,-Kč
Aukční jistota: 20 000,-Kč
Termín prohlídky: Pozemek je volně přístupný. Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Město: Luby
GPS souradnice: 50.2529028N, 12.3966892E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vodovodní řad zakončený do vodoměrné šachty, kanalizace do kontrolní šachty, elektřina při hranici pozemku) a to: Pozemek parc. č. 1184/1 o výměře 2 058 m2 – orná půda, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 852 pro katastrální území Luby I, obec Luby, okres Cheb;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Rovinatá parcela v klidné části obce. Přípojky vody, kanalizace jsou zbudovány při severní hranici pozemku. Přístup je zajištěn z nově vznikající, již vymezené, obecní komunikace. Na pozemku stojí sloup VN, je zde ochranné pásmo vedení. Takto je dotčena severovýchodní část parcely, vedením k jižnímu okraji parcely. Lze tedy umístit stavbu RD na dostatečné zbývající ploše pozemku.
Město Luby se nachází v severovýchodní části okresu Cheb v nadmořské výšce 518 m.n.m. Leží v těsné blízkosti státní hranice s Německem. Jeho poloha vůči významným sídlům je 32 km západně od krajského města Karlovy Vary, 20 km severně od města Cheb, 19 km severozápadně od města Sokolov a 11 km jihozápadně od města Kraslice. Město leží na silnici II. třídy č. 212, která se v Kynšperku nad Ohří napojuje na rychlostní komunikaci R6 Cheb - Karlovy Vary.
Město Luby disponují kompletní občanskou vybaveností zahrnující základní a mateřskou školu, poštu, praktického lékaře pro děti i dospělé. Dopravní dostupnost je zajištěna vlakem, autobusem.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Faktické vady:
Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde ochranné pásmo vedení.
Právní vady:
Na předmětu dražby neváznou žádná další práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 13.11.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 20 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce


Přijmout cookies