JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba plošinového návěsu SCHWARZMÜLLER SPA3/E

Vloženo: 9.8.2021 9:43 | číslo dražby: 3287

13 200 Kč

Dražba začala: 26.08.2021 10:00:00Dražba skončila: 26.08.2021 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000061 / 21
Nejnižší podání: 13 200,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 39 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.8.2021 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: IQ CONSTRUCT, Rychnovek 77, 552 25 Rychnovek GPS: 50.3588328N, 15.9673681E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cezalalota.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Město: Rychnovek
Ulice: Rychnovek
GPS souradnice: 50.3588328N, 15.9673681E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁVĚS NÁKLADNÍ PLOŠINOVÝ, značky: SCHWARZMÜLLER, obchodní označení: SPA3/E, typ: S01, kategorie vozidla: O4, RZ: 1E0 9499; datum 1. registrace vozidla: 2.8.2003, VIN: VAVSAP3383H187362, počet náprav - z toho hnaných: 3-0, spojovací zařízení: TŘÍDA H50-X, STK platná do: 31.8.2019.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technické parametry návěsu SCHWARZMÜLLER SPA3/E:
Celková délka: 13 800 mm
Celková šířka: 2 550 mm
Provozní hmotnost: 6 820 kg
Povolená hmotnost: 38 000 kg / 35 000 KG
Rozměry ložné plochy: d: 13 500 mm š: 2 480 mm
nutnost celkové kontroly a opravy zejména el instalace, Koroze odpovídající stáří návěsu, dřevěná plošina částečně ztrouchnivělá, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1960/019/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2304826.08.2021 10:04:13:0350,-Kč13 200,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.08.2021 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23048 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 13 200,-Kč

Zveřejněno dne 26.08.2021 v 10:30:00Přijmout cookies