JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků 3 633 m2, obec Jirkov, okres Chomutov

Vloženo: 21.10.2021 15:49 | číslo dražby: 3404

650 000 Kč

Dražba začala: 25.11.2021 11:00:00Dražba skončila: 25.11.2021 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000070 / 21
Nejnižší podání: 650 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 650 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.11.2021 od 13:00 do 13:30 2. termín 22.11.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: sraz na konci ulice u Černého mostu, GPS: 50.4920500N, 13.4522972E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/canufenunu.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Město: Jirkov
GPS souradnice: 50.4920500N, 13.4522972E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• pozemek parc. č. 2090/8 o výměře 2 990 m2 – ostatní plocha;
• pozemek parc. č. 2091/8 o výměře 643 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 2525, pro katastrální území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky o celkové výměře 3 633 m2 se nachází v městě Jirkov, v zastavěné, okrajové jižní části města, na konci ulice U Černého mostu, v uzavřeném průmyslovém areálu. Pozemky jsou užívány v rámci areálu jako částečně zpevnění komunikace, část pozemků je okraj komunikace s trvalými porosty, nad částí pozemků vede rozvodné zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, v Územním plánu města Jirkov z data 09/2021, funkční využití převážně DSm – plochy dopravní infrastruktury.
Město Jirkov patří územně do okresu Chomutov a náleží pod Ústecký kraj. Město Jirkov je obcí s rozšířenou působností, v Jirkově má trvalý pobyt hlášeno přibližně 19 500 obyvatel, v městě je dobrá občanská a technická vybavenost.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3132/2021.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Věcné břemeno chůze a jízdy, za účelem provozování a udržování tepelného zařízení, oprávnění pro ČEZ Teplárenská a.s.
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo soudcovské
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Zástavní právo zákonné
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Sarközi Jiří
• Podán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.práva
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Sarközi Jiří
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Sarköziová Jana
• Zahájení exekuce - Sarközi Jiří
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2387525.11.2021 11:00:26:2450,-Kč650 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 25.11.2021 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23875 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 650 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.11.2021 v 11:30:00Přijmout cookies