JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba štípacího stroje Palax Combi c 700

Vloženo: 6.1.2022 11:05 | číslo dražby: 3505

264 400 Kč

Dražba začala: 08.02.2022 10:00:00Dražba skončila: 08.02.2022 10:34:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000083 / 21
Nejnižší podání: 264 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 330 400,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 27.01.2022 od 13:00 do 13:30 2. termín 02.02.2022 od 13:00 do 13:30 Místo prohlídky je na adrese: areál ADH Group s.r.o., Oborník 2139/31f, 78901 Zábřeh, GPS: 49.8762169N, 16.8723219E49, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cutasozesa.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Zábřeh
Ulice: Oborník
GPS souradnice: 49.8762169N, 16.8723219E49

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojeté VOZIDLO ZVÁŠTNÍHO URČENÍ, značky: PALAX, obchodní označení: VT 7028, kategorie vozidla: O2, typ: C 700, varianta: COMBI, RZ: 5Z95719, datum 1. registrace vozidla: 15.6.2017, VIN: 4414C, typ motoru: ZÁŽEHOVÝ HONDA GX 390, počet náprav - z toho hnaných: 1-0, barva: ČERNÁ + ČERVENÁ, STK platná do: 2.6.2023. Výrobce Ylistaron Terastakono, Finsko
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Štípačka dřeva PALAX C 700 COMBI je konstruována jako zařízení pro zkracování upravených klád do průměru 35 cm. Nástroje, variabilní štípací klín (2 x 4 x 8 x ) a okružní pila o průměru 700 mm, jsou poháněny hydraulicky, přičemž základním zdrojem energie je zážehový motor Honda GX 390. Naštípané dříví pak může být distribuováno pásovým dopravníkem na předem určené místo.
Stav odpovídá stáří, způsobu užívání a uskladnění. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 23/2021.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2508808.02.2022 10:29:27:7180,-Kč264 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 08.02.2022 v 10:34:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.25088 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 264 400,-Kč

Zveřejněno dne 08.02.2022 v 10:34:27Přijmout cookies