JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Zakružovačky profilů a Hydraulického lisu vč. agregátu

Vloženo: 12.1.2022 15:05 | číslo dražby: 3521

44 000 Kč

Dražba začala: 03.02.2022 10:00:00Dražba skončila: 03.02.2022 11:06:52

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000058 / 21
Nejnižší podání: 5 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 317 800,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 25.01.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 31.01.2022 od 09:00 do 09:30 Místo prohlídky je na adrese: Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná, GPS: 49.8624928N, 18.5451931E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lenudajuza. Bližší podrobnosti k prohlídkám a jejich organizaci poskytne p. Sehnal na tel. + 420 731 017 413.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Karviná
Ulice: Závodní
GPS souradnice: 49.8624928N, 18.5451931E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Soubor movitých věcí:
A) Zakružovačka profilů
B) Hydraulický lis včetně agregátu,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
A) Zakružovačka profilů je atypický stroj určen pro zakružování důlních ocelových výztuží. Stroj vyžaduje minimálně střední opravu.
Výrobní číslo: není známo
Typ stroje: OP 5
Odhad stáří: cca 25 let
Výrobce: pravděpodobně Strojferr s.r.o. Frýdlant nad Ostravici
Výkon stroje: 45 kW
Zpracované profily: K-21. K-24. K-27. K-27. P-28. TH29 (jedná se o důlní ocelové výztuže)
Max plastický modul průřezu profilu: 132.2 cm3
Max ohybový moment 80 000 Nm
Maximální poloměr ohybu profilu: I 000 mm
Použitý elektromotor: COM 225 M 0.4, 1470 otáček/min.
Provozní napětí: 500 nebo 380 V
Celková hmotnost stroje: 6445 Kg

B) Hydraulický lis vč. agregátu je ve špatném technickém stavu, vyžadujícím generální opravu, hlavní části jsou zrezivělé, hadice jsou zpuchřelé, hydraulický agregát je bez repase nepoužitelný, chybí bezpečnostní prvky.
Výrobní číslo: není známo
Výrobce: nepodařilo se zjistit
Odhad stáří: cca 40 let

Nebyla možnost ověření funkčnosti strojů, odpojeny od elektrické sítě. Na zařízeních chybí štítky s uvedením typu strojů, výrobními čísly a ostatními technickými parametry, chybí podrobná technická dokumentace. Obě zařízení jsou v technickém stavu odpovídajícímu jejich stáří a opotřebení a jsou dosti technicky zastaralé, bez řídících počítačových systémů a jiných moderních prvků.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2507203.02.2022 10:02:18:5330,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:02:42:3261 000,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:02:58:5581 000,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:22:31:8401 000,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:23:27:2021 000,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:27:21:3841 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:27:36:5691 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:32:03:4731 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:33:17:3481 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:37:52:9821 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:38:04:5451 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:42:46:5671 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:43:39:6492 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:48:03:8011 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:48:33:6062 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.2503203.02.2022 10:53:11:9451 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:54:00:2982 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.2493303.02.2022 10:57:45:5831 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 10:59:28:6294 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.2493303.02.2022 11:00:47:92311 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.2507203.02.2022 11:01:52:7394 000,-Kč44 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 03.02.2022 v 11:06:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.25072 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 44 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.02.2022 v 11:06:52Přijmout cookies