JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná aukce 12/18 lesního pozemku, cca 20 tis m2, Bystřička, okr. Vsetín

Vloženo: 24.1.2022 15:37 | číslo aukce: 3544

360 510 Kč

Aukce začala: 24.02.2022 11:00:00Aukce skončila: 24.02.2022 12:05:23

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000095 / 21
Nejnižší podání: 94 510,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 189 020,-Kč
Aukční jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 12/18
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Bystřička

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Spoluvlastnický podíl 12/18 na pozemku parc. č. 755 o výměře 19 897 m2 – lesní pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 97, pro katastrální území Bystřička I, obec Bystřička, okres Vsetín;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Lesní pozemek o výměře 19 897 m2 se nachází mimo zastavěné území obce Bystřička. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku na výměře 11 300 m2 jedná o oddělení 301; dílec A; porost d; porostní skupina 6; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 62 let, obmýtí – 100; na výměře 2 897 m2 se jedná o oddělení 301; dílec A; porost d; porostní skupina 9; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 92 let, obmýtí – 100 a na výměře 5 700 m2 se jedná o oddělení 301; dílec A; porost d; porostní skupina 11; lesní typ 4F; v zastoupení dřevin: 85 % - smrk a 15 % - buk ve věku 117 let, obmýtí – 100.
Bystřička je obec s počtem 1 011 obyvatel.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 97, kú Bystřička I
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o.
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 17.03.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:00:42:6080,-Kč94 510,-Kč
Účastník aukce č.2536224.02.2022 11:11:53:9351 000,-Kč95 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:24:13:1361 000,-Kč96 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:25:00:9481 000,-Kč97 510,-Kč
Účastník aukce č.2536224.02.2022 11:27:14:6821 000,-Kč98 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:28:47:3371 000,-Kč99 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:31:30:27010 000,-Kč109 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:32:18:1311 000,-Kč110 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:32:56:04010 000,-Kč120 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:33:52:4471 000,-Kč121 510,-Kč
Účastník aukce č.2536224.02.2022 11:37:20:7671 000,-Kč122 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:37:47:3191 000,-Kč123 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:38:35:10530 000,-Kč153 510,-Kč
Účastník aukce č.2536224.02.2022 11:39:45:7221 000,-Kč154 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:39:58:5781 000,-Kč155 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:40:45:77850 000,-Kč205 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:43:40:3741 000,-Kč206 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:45:46:52930 000,-Kč236 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:46:46:3671 000,-Kč237 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:47:52:53230 000,-Kč267 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:48:46:0481 000,-Kč268 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:49:49:60030 000,-Kč298 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:53:56:7051 000,-Kč299 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 11:55:09:57530 000,-Kč329 510,-Kč
Účastník aukce č.2498924.02.2022 11:57:28:8301 000,-Kč330 510,-Kč
Účastník aukce č.2533024.02.2022 12:00:23:34730 000,-Kč360 510,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 24.02.2022 v 12:05:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.25330
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 360 510,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 12:05:23Přijmout cookies