JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba podkrovního bytu 2kk, 53,50 m2, Šumperk

Vloženo: 27.7.2022 9:58 | číslo dražby: 4098

1 853 400 Kč

Dražba začala: 30.08.2022 11:00:00Dražba skončila: 30.08.2022 11:35:39

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000036 / 22
Nejnižší podání: 1 833 400,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 2 750 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.8.2022 od 11:00 do 11:30 2. termín 22.8.2022 od 13:30 do 14:00 Místo prohlídky je na adrese: Jesenická 524/47, 787 01 Šumperk, GPS: 49.9640014N, 16.9874733E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/latalafora.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Šumperk
Ulice: Jesenická
GPS souradnice: 49.9640014N, 16.9874733E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Bytová jednotka č. 524/5 vymezená v budově: Šumperk, č.p. 524 – bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. St. 695/1. Součástí jednotky je podíl o velikosti 557/4473 na pozemku parc. č. St. 695/1. Jednotka je vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na LV č. 12271 pro katastrální území Šumperk, obec Šumperk, okres Šumperk,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytová jednotka 2kk o celkové podlahové ploše 53,50 m2 je situována v podkroví obytného domu č.p. 524 a skládá se z: pokoje 1 s kuchyňským koutem (28,10 m2), pokoje 2 (19,80 m2), koupelny (4,50 m2) a sklepní kóje (1,10 m2). Nemovitost je tvořena bytovou jednotkou, podílem na společných částech domu a pozemku pod stavbou. Byt byl před 12 roky vestavěn do podkroví místo původního malého. Byly provedeny dispoziční změny, vestavěna koupelna se sprchou a WC, provedeny nové rozvody sítí, podlahy, stropy, omítky, osazeny dřevěné dveře a plastová okna. Stropy jsou s vodorovným podhledem, podlahy jsou z desek OSB s koberci, dlažby keramické, vytápění ÚT s plynovým kotlem a ohřevem vody, el. instalace světelná, kuchyně je vybavena plynovým sporákem a bylo provedeno zateplení stropu.
Obytný dům se nachází v obci Šumperk, u komunikace I/11 ulice Jesenická, přímo přístupný z místní komunikace. Je to podsklepený, dvoupodlažní dům s obytným podkrovím s celkem pěti byty a byl postaven asi před 120 lety klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je vyzdívané na základových pásech, stropy s vodorovným podhledem, krov sedlový, krytina osinkocementová, schodiště je kamenné. V roce 2019 byl celý dům zateplen včetně nové fasády. Město Šumperk disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností a dopravní infrastrukturou.
Dle vyjádření SVJ je bytová jednotka zatížena úvěrem, který SVJ čerpá na opravu fasády. K 28.2.2022 výše nesplaceného úvěru činí 58 767,00 Kč. Splátky úvěru hrazeny v předpisu měsíčního příspěvku vlastníka ve výši 723,-Kč.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zákaz zcizení a zatížení
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Hanulík Jan
• Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
• Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2760430.08.2022 11:21:01:8040,-Kč1 833 400,-Kč
Dražitel č.2787330.08.2022 11:29:48:40010 000,-Kč1 843 400,-Kč
Dražitel č.2760430.08.2022 11:30:39:32210 000,-Kč1 853 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.08.2022 v 11:35:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.27604 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 853 400,-Kč

Zveřejněno dne 30.08.2022 v 11:35:39Přijmout cookies