JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 2+kk 65 m2 v centru Chebu

Vloženo: 18.9.2015 15:17 | číslo dražby: 768

513 000 Kč

Dražba začala: 23.10.2015 09:00:00Dražba skončila: 23.10.2015 10:56:48

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 15
Nejnižší podání: 310 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 620 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín dne 08.10.2015 od 14:30 do 15:00 hod. 2. termín dne 15.10.2015 od 14:30 do 15:00 hod. 3. termín dne 21.10.2015 od 14:30 do 15:00 hod. Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: Cheb, Komenského 616/24, PSČ: 350 02. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Město: Cheb

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí):
• jednotka č. 616/4 – byt v budově č.p. 616 – bytový dům na pozemku st.parc.č. 1480, část obce Cheb, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se spoluvlastnickým podílem ve výši 7110/60040 na společných částech budovy č.p. 616 na pozemku st.parc.č. 1480 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 7110/60040 na pozemku st.parc.č. 1480 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 12457 (byt) a 4758 (dům a pozemek) pro katastrální území Cheb, obec Cheb, okres Cheb. (dále jen „nemovitost“ a „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:

Celkový popis:
Jedná se o zděnou budovu umístěnou v řadové zástavbě bytových domů. Má 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží včetně podkroví se sedlovou střechou a s velkým vikýřem. Dům má celkem 9 bytových jednotek. Dražený byt, bytová jednotka č. 616/4, velikostí 2+kk o celkové podlahové ploše 65,21 m2 , je umístěn ve 2. nadzemním podlaží.

Popis budovy:
Půdorysný tvar: obdélníkový, Základy: betonové s izolací proti zemní vlhkosti nefunkční nebo bez izolací, Nosná konstrukce: zděná z cihel, Vnější povrchy obvodových stěn: štukové dvouvrstvé omítky, Střecha: Sedlová, Krov: dřevěný vázaný, Střešní krytina: tašková Bramac, Oplechování: žlaby, svody, oplechování komínů, převážně z měděného plechu, Bleskosvod: je proveden, Schody: kamenné žulové stupně
Napojení přípojky: vodovodní, kanalizační, plynovodní, elektro

Popis a stav jednotky 616/4:
Dispoziční řešení: Velikost jednotky je 2+kk o celkové ploše 65,21 m2. Z předsíně je přístupné WC, pokoj s kuch. koutem, koupelna, obývací pokoj s dřevěnou galerií (prostor pro spaní), sklep v 1. PP

Obvodové zdivo: cihelné tl. 50 cm včetně omítky
Vnitřní úprava stěn: vápenná štuková omítka
Vnitřní obklady: koupelna, kuchyně, WC, (dřevěné palubky)
Stropy: rovné s omítkou
Podlahy místností: vlýsky, keramická dlažba, PVC
Okna: plastová s izolačním dvojsklem
Dveře: dřevěné hladké do ocel. zárubně
Vytápění: plynová kamna Gamat
El. Instalace: 220 V, jističe
Rozvod vody: studené, teplé
Zdroj teplé vody: el. Bojler
Rozvod plynu: je proveden
Kanalizace: je proveden
Vnitřní vybavení: umyvadlo, vana
Vybavení kuchyně: plynový sporák
Záchod: kombi
Ostatní vybavení: rozvod slaboproudu, kuchyňská linka

Stav předmětu dražby:
Stáří budovy je 105 roků (letopočet na domě 1910). Prvky dlouhodobé životnosti jsou původní, prvky krátkodobé životnosti byly částečně vyměněny v rámci modernizace budovy v roce 1998, kdy byla provedena nová střešní krytina s vyzděním nových komínových nadstřešních těles, včetně klempířských prvků. Budova je v poměrně dobrém staveb n ě technickém stavu. V roce 1997 byla provedena částečná modernizace bytu (okna, koupelna, kuchyně) byla provedena cca a předmět dražby je v průměrném stavebně technickém stavu. Údržba předmětu dražby je zhoršená.

Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení:
a) Zástavní právo smluvní, pro pohledávky ve výši 1 060 000 Kč s příslušenstvím pro Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631, váznoucí na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2007. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-7020/2007-402 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky. Ze dne 11.10.2012. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16493/2012-402;
b)Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 045 228,67 Kč s příslušenstvím zřízené ve prospěch Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631 váznoucí na Nemovitostech na základě Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-27 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-12065/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121EX-6871/2013-27 ze dne 12.12.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16936/2013-402;
c)Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň zapsané na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Plzeň-sever 121 EX-6871/2013-18 ze dne 15.08.2013; uloženo na prac. Plzeň-sever pod čj Z-8028/2013-407;
d)Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-26 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-12064/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-35 ze dne 08.10.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-14402/2013-402.
e)Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 5., ale skutečnost, že na vlastníka předmětu dražby byl prohlášen konkurs na základě usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 54 INS 36267/2013–B-9 ze dne 14. října 2014 nebyla v katastru nemovitostí doposud vyznačena.
f)Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon).

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) a 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Zobrazit na mapě

Přijmout cookies