JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce id. 1/2 RD v Šeberově 156 m2 s pozemkem 292 m2, Praha

Vloženo: 19.8.2022 13:25 | číslo aukce: 4185

6 500 000 Kč

Aukce začala: 27.09.2022 10:00:00Aukce skončila: 27.09.2022 10:30:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000035 / 22
Nejnižší podání: 6 500 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 5 870 000,-Kč
Aukční jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/2
Termín prohlídky: 1. termín 15.9.2022 od 15:00 do 15:30 2. termín 20.9.2022 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: V Ladech 126, Šeberov, 149 00 Praha 4, GPS: 50.0132597N, 14.5096550E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/buzetupajo.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: V Ladech
GPS souradnice: 50.0132597N, 14.5096550E

Místo konání aukce:
https://www.jrdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=&taa=&i=4185&

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• Pozemek parc. č. 30 o výměře 182 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Šeberov č.p. 126 – rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 30;
• Pozemek parc. č. 31/4 o výměře 292 m2 - zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1547, pro katastrální území Šeberov, obec Praha, okres Hlavní město Praha,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům se 2 NP, kde 2.NP je podkrovím a skládá se z: 1.NP - pokoj 11,55 m2, 1.NP - pokoj 15,75 m2, 1.NP - pokoj 11,70 m2, 1.NP - kuchyně 6,00 m2, 1.NP - předsíň 10,07 m2, 1.NP - koupelna 5,85 m2, 1.NP - WC 1,17 m2, 1.NP - zádveří 3,00 m2, 2.NP - zádveří 7,47 m2, 2.NP - kuchyňka 7,13 m2, 2.NP - chodba 12,52 m2, 2.NP - koupelna 2,78 m2, 2.NP - koupelna 2,78 m2, 2.NP - pokoj 13,20 m2, 2.NP - pokoj 14,46 m2, 2.NP - pokoj 13,22 m2, 2.NP - pokoj 17,36 m2. Celková očekávaná podlahová plocha domu činí 156,01 m2, do této plochy nejsou zahrnuty schodiště ani sklad přestavěný z garáže v úrovni 1.NP (14,58 m2). dům je rozdělen na dvě samostatné jednotky s možností nezávislého vstupu do bytu v 1.NP a do bytu ve 2.NP. Podle stavebně-technického provedení domu č.p. 126 lze usuzovat, že stavba byla vybudována ve třicátých nebo čtyřicátých letech minulého století. V roce 1986 bylo povoleno užívání přístavby verandy a garáže, v roce 2009 byla potvrzena schopnost užívání přístavby RD a nástavby nad garáží. Dům je napojený na přípojky IS a to vodovod, kanalizaci, přípojku elektro a přípojku plyn. Objekt je vytápěn ústředním topením s plynovým kotlem a ohřev vody el. boilerem. Vedlejší stavby skladu s dílnou nejsou zapsány v katastru nemovitostí v souladu se skutečností, neboť ve skutečnosti se vedlejší stavby nachází částečně i na pozemku parc. 31/4. Parkování je možné na dvoře či před domem.
Nosné svislé konstrukce původní části jsou zděné nebo kombinací cihel a kameniva, přístavba a nástavba domu jsou provedeny z plynosilikátových tvarovek. Stropy nad 1.PP jsou železobetonové, ve vrchní stavbě původní části lze očekávat dřevěné trámové stropy s polospalnými podhledy, v přístavbě pak stropy s ocelovými nosníky s deskami hurdis. Střecha domu je v původní části objektu valbová s vikýři, přístavba má převážně pultové střechy, krovy jsou dřevěné, střešní krytiny jsou z vláknocementových desek (Eternit) s obsahem azbestu, na přístavbě jsou plechové střešní krytiny, klempířské konstrukce jsou plechové opatřené nátěry. Vnější fasáda původní části domu je provedena z břízolitových omítek, část přístavby je obložena keramickými obklady (kabřinec), přístavba v úrovni 2.NP je bez vnější fasády.
Okna v domě jsou převážně dřevěná s izolačními dvojskly (eurookna), v části objektu jsou i dřevěná dvojitá okna. Interiérové dveře jsou převážně voštinové, osazeny do obložkových zárubní. Nášlapnou vrstvu podlah tvoří keramické dlažby a plovoucí podlahové krytiny. Úpravy stěn jsou provedeny z tenkovrstvých stěrek a omítek s výmalbou, v prostorách koupelen, WC a kuchyňský linky jsou použity keramické obklady. Vybavení koupelen je v 1.NP rohová vana a ve 2.NP sprchové kouty. Vybavení kuchyní je průměrné, s kuchyňskou linkou s el. sporákem a lednicí s mrazničkou.
Celkový stavebně-technický stav zjištěný vnější obhlídkou s ohledem ke zjištěným závadám lze hodnotit jako dobrý až zanedbaný, odpovídající nízkému stáří stavby a užívání s prováděnou pouze nezbytnou údržbou.
Faktické vady: Při místním šetření bylo zjištěno že dochází k mírnému zatékání dešťových srážek střechou ve 2.NP – nutná oprava krytiny, není dokončen vnější plášť objektu a obklad soklu.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 1547, pro kú. Šeberov
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo soudcovské
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Kalašová Jaroslava
• Nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem - ZDŘ-360/2021-101
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 18.10.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2804027.09.2022 10:24:44:8380,-Kč6 500 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 27.09.2022 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.28040
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 500 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.09.2022 v 10:30:00Přijmout cookies