JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba podílu 6/16 na pozemcích o celkové výměře 26 259 m2, Nové Hrady u Skutče

Vloženo: 13.12.2017 13:41 | číslo dražby: 1963

36 300 Kč

Dražba začala: 18.01.2018 11:00:00Dražba skončila: 18.01.2018 11:30:07

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000070 / 17
Nejnižší podání: 35 300,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 35 212,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 11.01.2018 od 14:30 do 15:00 2. termín 17.01.2018 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: v blízkosti Chotovic, rozc., GPS: 49.505034N, 16.093377E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Město: Nové Hrady
Ulice: Chotovic, rozc.
GPS souradnice: 49.505034N, 16.093377E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

- podíl 6/16 na pozemku parc. 320/1, evidovaná výměra 14 775 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;

- podíl 6/16 na pozemku parc. 329, evidovaná výměra 6 287 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;

- podíl 6/16 na pozemku parc. 332, evidovaná výměra 5 197 m2, druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území zemědělský půdní fond.

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 253 pro katastrální území Nové Hrady u Skutče, obec Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost pč. 320/1, pč. 329 a pč. 332 se nachází v kú. Nové Hrady, jihozápadně za obcí. Z komunikace z Nových Hradů ve směru do obce Jarošov je možno odbočit na nezpevněnou polní cestu, která končí zatravněnou plochou. Pozemky se nachází v honu, nejsou vyznačeny kolíky. Orientace situování parcel v místní části Končina byla možná pomocí náhledu do leteckého snímku mapy.

U všech třech parcel jde o svažité pozemky – JZ svah z větší části s porostem – zejména keři hlohu a náletových keřů. Slouží jako remíz pro zvěř a ptactvo. Pozemky nelze ve většině plochy využívat k zemědělským účelům – jsou hospodářsky nevyužitelné. Z hlediska územního plánu obce se jedná o plochy smíšené, přírodní, což odpovídá skutečnému stavu.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• Nařízení exekuce, prohlášení konkursu podle ins. zákona, rozhodnutí o úpadku

• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost.. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.756018.01.2018 11:00:28:5390,-Kč35 300,-Kč
Dražitel č.770118.01.2018 11:25:07:0131 000,-Kč36 300,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.01.2018 v 11:30:07

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.7701 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 36 300,-Kč

Zveřejněno dne 18.01.2018 v 11:30:07Přijmout cookies