JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemků o výměře 4 152 m2, Praha, Hájek u Uhříněvsi

Vloženo: 30.4.2018 13:05 | číslo dražby: 2175

250 000 Kč

Dražba začala: 12.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 12.06.2018 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000015 / 18
Nejnižší podání: 240 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 784 700,-Kč
Dražební jistota: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 31.05.2018 od 15:00 do 15:30 2. termín 07.06.2018 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Hájek u Uhříněvsi, GPS: 50.0585597N, 14.6228092E. https://mapy.cz/s/2A9YB Více informací na tel 257 22 33 22. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Město: Praha 10
Ulice: Hájek u Uhříněvsi
GPS souradnice: 50.0585597N, 14.6228092E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• pozemek parc. č. 251/36, orná půda, o výměře 4152 m2, v katastrálním území Hájek u Uhříněvsi, obec Praha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 945 pro katastrální území Hájek u Uhříněvsi, obec Praha, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc. č. 251/36 o celkové výměře 4152 m2, vedený v katastru nemovitostí jako orná půda. Jedná se o pozemek ve tvaru písmene L, který je součástí velkého lánu pole. Územním plánem je pozemek zařazen do území OP – orná půda, pěstování zeleniny. Pozemek není oceněn v cenové mapě stavebních pozemků hlavního města Prahy.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Dvořák Miroslav, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvním.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1181712.06.2018 11:15:42:39410 000,-Kč250 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.06.2018 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11817 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 250 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.06.2018 v 11:30:00Přijmout cookies